Virksomheders brug af ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler

Forbrugerombudsmanden vurderede i slut februar, at en virksomheds aftalevilkår i sine medlemsbetingelser var urimeligt og ugyldigt, da vilkåret gav virksomheden en næsten ubegrænset mulighed for at ændre medlemsbetingelserne uden forbrugerens accept.

Vilkåret gav virksomheden ret til at foretage ændringer i et fitnessmedlemsskab uden forbrugerens samtykke, der eksempelvis gjorde det muligt for virksomheden at forhøje prisen eller indføre nye gebyrer.

Forbrugerombudsmanden fandt vilkåret urimeligt, da det gav virksomheden en næsten ubegrænset ændringsadgang, som forbrugeren ikke kunne forudse konsekvenserne af udover muligheden for at opsige medlemskabet. Selvom forbrugeren både ville blive varslet og havde mulighed for at opsige aftalen, mente Forbrugerombudsmanden fortsat, at vilkåret var urimeligt og dermed ugyldigt.

Forbrugerombudsmanden lagde blandt andet vægt på, at vilkårene ikke gør det gennemsigtigt for forbrugeren at sammenligne tilbud, når eksempelvis prisen kan ændres af virksomheden. Sådanne ændringsvilkår kan derfor være til skade for forbrugeren.


Forbrugerombudsmandens praksis

Det er ikke første gang, at Forbrugerombudsmanden stiller krav til erhvervsdrivendes ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler. Forbrugerombudsmanden gjorde i juli 2017 de samme kriterier for aftalevilkår gældende ved priser for levering af el og naturgas til forbrugere.

På trods af, at Forbrugerombudsmanden gentagne gange har kommenteret på ugyldigheden af ændringsvilkår i løbende aftaler, er det stadig usikkert, hvad de erhvervsdrivende må og kan, hvis de fortsat skal have mulighed for på sædvanlig vis at korrigere en løbende aftale med en forbruger som eksempelvis abonnementspriser. Der foreligger ikke p.t. dansk retspraksis på området.


Betingelser for ændringsvilkår i løbende aftaler

Forbrugerombudsmanden har opsat følgende kriterier på baggrund af aftalelovens §§ 36, stk. 2, 38b, stk. 2, og 38c, stk. 1, som erhvervsdrivende skal sikre sig for, at ændringsvilkår ikke anses for urimelige:

  1. vilkåret må ikke give virksomheden ubegrænsede muligheder for at ændre aftalen
  2. kriterierne for, hvornår sådanne ændringer kan ske, skal fremgå tydeligt
  3. forbrugeren skal varsles individuelt om ændringer
  4. forbrugeren kan opsige aftalen som følge af ændringerne.

Det kræver derfor ifølge Forbrugerombudsmanden udtrykkelig accept fra forbrugeren, hvis erhvervsdrivende ønsker at ændre vilkårene i en løbende aftale.

Det følger af aftalelovens § 36, stk. 1, at en aftale kan tilsidesættes, hvis den er urimelig at gøre gældende. Bestemmelsen kan bl.a. finde anvendelse, hvor en aftales kompleksitet kan være så betydelig, at forbrugeren på aftaletidspunktet ikke er i stand til at overskue konsekvenserne, herunder mulige fremtidige ændringer.

Dette urimelighedskriterium suppleres af aftalelovens § 38b, stk. 2, hvorefter en skriftlig aftale skal være klar og forståelig, og § 38c, stk. 1, der sikrer, at aftalen ikke indebærer en for stor skævvridning mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.


Vidtgående fortolkning af ”urimelighed”

I Forbrugerombudsmandens vurdering af aftalevilkårets urimelighed, lægger Forbrugerombudsmanden bl.a. vægt på, at virksomheden kan foretage ændringer uden forbrugerens accept. Det er ifølge Forbrugerombudsmanden underordnet, at forbrugeren både bliver informeret om ændringen samt muligheden for at opsige sit medlemskab. Dette er en mere vidtgående fortolkning af en ”urimelig” aftale, end hvad der fremgår af EU-praksis på området. At binde forbrugeren ved passivitet, altså at han er tvunget til aktivt at opsige aftalen, hvis han ikke kan acceptere ændringen, er således ikke rimeligt efter Forbrugerombudsmandens vurdering.

EU-Domstolen stiller strenge krav til erhvervsdrivendes informationspligt om ændringsvilkår og disses konsekvenser ved både aftaleindgåelsen, og igen når en ændring finder sted, men Domstolen afviser ikke erhvervsdrivendes mulighed for at ændre vilkår i løbende forbrugeraftaler.

Ifølge Domstolen vil en erhvervsdrivendes ensidige ændring af omkostninger være urimelig, hvis retningslinjerne for fastsættelsen af de nævnte omkostninger ikke er klart beskrevet, eller der ikke er angivet gyldige grunde til den pågældende ændring. Ensidige ændringsvilkår er således ikke udelukket, hvis de opfylder Domstolens betingelser for at informere forbrugeren.

I forbindelse med udformningen af aftalevilkårene er det særligt væsentligt, at vilkårene ikke udformes med en for stor skævvridning mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, men at der tages hensyn til forbrugeren som den svage part. Domstolen fastslår, at det afgørende er, om forbrugeren er blevet informeret om kontraktens bestemmelser og konsekvenserne heraf ved aftaleindgåelsen.

EU-Domstolens kriterier og aftalelovens bestemmelser synes mere overensstemmende end Forbrugerombudsmandens kriterier, der i høj grad indskrænker erhvervsdrivendes muligheder for at ændre i løbende forbrugeraftaler. Det synes uforholdsmæssigt, at erhvervsdrivende skal være tæt på tvunget i et aftaleforhold uden mulighed for justering modsat forbrugeren, der til enhver tid kan opsige aftaleforholdet. Forbrugerombudsmandens fastsatte kriterier kan dog næppe udstrækkes til et forbud for den erhvervsdrivende til at kunne opsige en løbende aftale.


Bech-Bruuns kommentar

Der er flere af Forbrugerombudsmandens kriterier og hensyn til forbrugeren, som erhvervsdrivende bør følge og være opmærksomme på, som sikrer forbrugerens interesse i at beskytte sig mod uforudsete ændringer og muligheden for at reagere. Der er dog også væsentlige legitime hensyn til, at erhvervsdrivende skal have mulighed for ensidigt at kunne ændre løbende aftalevilkår med en forbruger, hvilket Forbrugerombudsmanden ikke bemærker.

I medfør af EU-Domstolens praksis kan erhvervsdrivende fortsat have ændringsvilkår med mulighed for ensidig ændring, såfremt den erhvervsdrivende i) gør forbrugeren opmærksom på aftalens vilkår og konsekvenserne heraf ved aftalens indgåelse, samt hvornår vilkårsændringen kan finde anvendelse, ii) informerer forbrugeren før ændringens indtræden samt baggrunden herfor, og iii) meddeler forbrugeren om muligheden for at bringe aftalen til ophør inden ændringen træder i kraft.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Artiklen er forfattet af: