09/05/2018

Nyt forslag til vejledning om tilbage­betaling af vejbidrag

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt udkast til vejledning om tilbagebetaling af vejbidrag i høring med høringsfrist den 4. maj 2018. […]
11/09/2017

Forslag om nye strammere regler for offentlig erhvervsvirksomhed

Regeringen lancerer med udspillet “fair og lige konkurrence” tre initiativer, der skal begrænse de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner […]
06/07/2017

Ankestyrelsen fastslår lovlig drift af kommunale genbrugsbutikker

På baggrund af en klage fra Dansk Industri har Ankestyrelsen nu vurderet, at det er lovligt for kommuner og kommunale […]
19/06/2017

Afgørelse i sag om vedligeholdelse af privat vandløb under offentlig vej

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en overraskende afgørelse lagt vægt på vandløbslovens regler om bredejers vedligeholdelsespligt, ved vurderingen af, om […]
29/05/2017

Højesteret afsiger dom om fuld erstatning for ekspropriation af jord

Højesteret har i en nyligt afsagt dom fraveget udgangspunktet for udmåling af erstatning for ekspropriation af et jordareal med råstoffer. […]
03/02/2017

Forslag til ny planlov fremsat

Regeringen fremsatte onsdag den 25. januar 2017 forslag til en ny planlov. Lovforslaget har bl.a. til formål at lempe en […]
10/11/2016

Nye klagenævn for miljø-, fødevare- og planret

Med regeringens udspil “Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015 og aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og […]
05/11/2014

For sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register

Ankenævnet på Energiområdet har den 13. oktober 2014 truffet afgørelse om, at et kraftvarmeværks prisopkrævninger i perioden 2003-2009 var ugyldige, […]