Spekulation i evalueringsmodellen ‒ kan tilbuddet afvises som unormalt lavt?

Et arkitektfirma havde under et udbud med forhandling om arkitektrådgivning bevidst prissat væsentlige poster lavere end kostpris for at opnå en god evaluering. Ordregiveren Aarhus Vand mente, at priserne var unormalt lave og afviste tilbuddet. Klagenævnet tilsidesatte ikke Aarhus Vands skøn. Læs her hvorfor.

 


Klagenævnet for Udbuds kendelse den 6. maj 2020; Gottlieb Paludan Architects A/S mod Aarhus Vand A/S

Aarhus Vand A/S udbød i november 2019, som udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, en kontrakt om arkitektrådgivning ved opførelse af et renseanlæg. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor underkriteriet ‘finances’ vægtede 30 %. ‘Finances’ skulle evalueres med afsæt i de af tilbudsgiverne tilbudte timepriser for en række nøglepersoner.

En af tilbudsgiverne, Gottlieb Paludan Architects, afgav tilbud med priser, som for Aarhus Vand forekom unormalt lave. Gottlieb Paludan Architects’ priser for de to primære nøglepersoner (nr. 1 og 2), som begge vægtede 15 %, var betydeligt lavere, end prisen for nøgleperson nr. 3 og 4, som vægtede henholdsvis 10 og 5 %, og som ikke var tiltænkt ledende roller ved opgavens udførelse. Desuden var prisen for nøgleperson nr. 7, som kun vægtede 5 %, ca. 3 gange så høj som prisen for nøgleperson nr. 1. Gottlieb Paludan Architects havde desuden angivet dækningsbidraget til 0 %.

Aarhus Vand ønskede en forklaring på prisernes sammensætning og bragte derfor spørgsmålet op på forhandlingsmødet med Gottlieb Paludan Archtects. Gottlieb Paludan Architects oplyste, at prissætningen var foretaget “ud fra en spekulation i evalueringsmodellen”, og at der ville være en række medarbejdere, hvor Gottlieb Paludan Architects’ omkostninger var højere end de tilbudte timepriser. Gottlieb Paludan Architects afgav herefter endeligt tilbud, uden at der var ændret i priserne for nøglepersonerne 1-7. Aarhus Vand bad Gottlieb Paludan Architects om en redegørelse for priserne i tilbud-det, da blandt andet priserne for nøgleperson nr. 1 og 2 og dækningsbidraget var udsædvanligt lave. Gottlieb Paludan Architects redegjorde herefter for prisernes sammensætning.


Klagenævnet for Udbuds kendelse

Gottlieb Paludan Architects gjorde gældende, at Aarhus Vand ikke havde godtgjort, at de tilbudte priser var udsædvanligt lave, og at de ville medføre tab for Gottlieb Paludan Architects. Desuden var prissætningen alene sket på denne måde, fordi den evalueringsmodel, som Aarhus Vand valgte, stærkt favoriserede en sådan prissætning. Aarhus Vand gjorde gældende, at ordregivere har et vidtgående skøn ved vurderingen af, hvorvidt et tilbud er unormalt lavt, og at Gottlieb Paludan Architect havde haft lejlighed til at redegøre for priserne.

Klagenævnet for Udbud indledte med at gengive præambelbetragtning 108 og artikel 84 i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Heraf følger, at en ordregiver, som modtager et tilbud, som forekommer unormalt lavt, skal kræve en redegørelse for priser og omkostninger af tilbudsgiveren. Hvis ikke redegørelsen på tilfredsstillende vis redegør for de tilbudte priser, kan ordregiveren afvise tilbuddet. Klagenævnet for Udbud anførte herefter, at Aarhus Vand havde fulgt proceduren i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 84 ved at tilkendegive, at priserne for blandt andet nøgleperson nr. 1 og 2 var meget lave, at tilbudspriserne kunne skabe et uheldigt incitament til at vælge billige henholdsvis dyre medarbejdere, og at dette skabte tvivl om, hvorvidt Gottlieb Paludan Architects ville være i stand til at løse opgaven med de tilbudte priser.

Klagenævnet for Udbud fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Aarhus Vands skønsmæssige vurdering. Gottlieb Paludan Architects’ redegørelse imødegik ikke på tilfredsstillende vis Aarhus Vands bekymringer om de tilbudte priser, og tvivlen om hvorvidt Gottlieb Paludan Architects ville være i stand til at løse opgaven.


Kromann Reumerts bemærkninger 

Kendelsen understreger den betydelige frihedsgrad, ordregivere har både ved vurderingen af, om der foreligger et unormalt lavt tilbud, og om den fremsendte redegørelse på tilfredsstillende vis redegør for det unormalt lave tilbud. Som omtalt i vores tidligere nyhed om Klagenævnet for Udbuds kendelser den 6. marts 2020 har ordregivere et “forholdsvist frit skøn” ved vurderingen af, om et tilbud er unormalt lavt. Den nu afsagte kendelse understreger, at ordregivere også har en vis frihed ved den skønsmæssige vurdering af, om tilbudsgiverens redegørelse på tilfredsstillende vis forklarer det unormalt lave tilbud.

Det ovenfor anførte er blevet bekræftet af en kendelse afsagt af Klagenævnet for Udbud den 13. maj 2020 i en sag mellem Kongsvang Rengøringsservice A/S mod Egaa Gymnasium. Kongsvang Rengøringsservice gjorde gældende, at firmaets tilbud ikke var unormalt lavt. Klagenævnet for Udbud gentog, at ordregivere skal foretage et konkret skøn af, om tilbuddet er unormalt lavt under hensyn til den udbudte opgave, brancheforhold og andre relevante faktorer. I det konkrete tilfælde understregede Klagenævnet for Udbud, at en “klart misvisende” anslået værdi i udbudsbekendtgørelsen ikke kunne tillægges betydning i forhold til det skøn, ordregiver skal foretage. I det konkrete tilfælde var den anslåede værdi af den udbudte rengøringskontrakt angivet til 1 kr. Klagenævnet for Udbud gentog herefter, at det også er ordregivers skøn, hvorvidt redegørelsen på en tilfredsstillende måde begrunder tilbuddets lave prisniveau.

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Artiklen er forfattet af: