Principiel sag om direkte kæreadgang til Højesteret

Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Højesteret afsagde kendelse i den principielle sag den 26. februar 2016.

KORT OM SAGEN
Hovedsagen verserer ved Retten på Færøerne, og kæremålet blev derfor behandlet efter den færøske retsplejelov.

Parterne var uenige om indholdet af et skønstema til brug for bedømmelsen af, om en sagsøgt revisor har udført sin revision i overensstemmelse med god revisorskik.

Retten på Færøerne havde afsagt kendelse om skønstemaet den 7. august 2015 og havde afskåret en række af sagsøgers, Finansiel Stabilitets, spørgsmål. Finansiel Stabilitet kærede afgørelsen til Østre Landsret, der ved kendelse af 18. september 2015 tillod de omtvistede spørgsmål.

Den sagsøgte revisor kærede herefter Østre Landsrets kendelse til Højesteret og gjorde gældende, at der var direkte kæreadgang til Højesteret.

Efter den færøske retsplejelov kan kendelser, der er afsagt af en landsret som 2. instans som udgangspunkt kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Der er dog mulighed for direkte kæreadgang, hvis kæremålet angår en sag, der i Danmark ville høre under behandling ved landsret i 1. instans. Den sagsøgte revisor hævdede, at denne undtagelse fandt anvendelse, idet det blev gjort gældende, at sagen efter dansk retsplejelovs § 226 ville være blevet henvist til behandling ved landsret i 1. instans.

HØJESTERETS DOM
Højesteret fandt, at der ved forståelsen af den særlige regel i den færøske retsplejelov ikke kunne lægges vægt på henvisningsreglen i den danske retsplejelovs § 226, der forudsætter en konkret vurdering af den enkelte sag i relation til spørgsmålet om henvisning. Da sagen i Danmark ville have hørt under behandling ved byretten i 1. instans, konkluderede Højesteret, at landsrettens kendelse ikke kunne kæres til Højesteret uden Procesbevillingsnævnets forudgående tilladelse. Da denne tilladelse ikke forelå, blev kæremålet afvist.

Advokat Claus Juel Hansen og advokat Bo W. Knudsen, Kromann Reumert, bistod Finansiel Stabilitet i sagen.

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af: