Pålæg af generel tavshedspligt var misbrug af ledelsesretten

En virksomhed blev pålagt en bod på 50.000 kr. af Arbejdsretten for at have misbrugt ledelsesretten ved generelt at pålægge to tillidsrepræsentanter ikke at udtale sig om virksomhedens forhold udadtil

Code of Conduct indeholdt et generelt pålæg om tavshed

De to tillidsrepræsentanter var ansat i en produktionsvirksomhed. Af virksomhedens Forretningsskik og Adfærdskodeks fremgik det, at medarbejderne ikke må udtale sig på vegne af virksomheden, medmindre de er specifikt bemyndiget til det. Bestemmelsen havde følgende ordlyd:

“Vi vil sikre, at informationer, der deles med offentligheden om vores virksomhed, er nøjagtige og konsekvente. Med mindre du er specifikt bemyndiget hertil, bør du aldrig udtale dig på vegne af din virksomhed. Hvis du bliver kontaktet af medierne for information, kopier af virksomhedens dokumenter eller endda din mening, skal du henvise henvendelsen til din chef eller lokal- eller divisionsledere.”

I forbindelse med at “Dagbladet Arbejderen” og branchebladet “Pak og Papir” ønskede at gennemføre nogle interviews med de to tillidsrepræsentanter, sendte Selskabets direktør en e-mail til dem, hvor der bl.a. stod; “… Jeg pålægger dig derfor, at du fremover undlader at udtale dig om virksomhedens forhold udadtil. Jeg gør dig derfor opmærksom på, at jeg betragter ethvert brud på denne loyalitets- og tavshedsforpligtelse som meget alvorlig.”

De to tillidsrepræsentanter gjorde indsigelse imod dette generelle tavshedspålæg, men virksomheden fastholdt det, da man mente, at det blot var en gengivelse af virksomhedens adfærdskodeks.

Arbejdsrettens dom

Der var mellem parterne enighed om, at virksomhedens adfærdskodeks var i overensstemmelse med hovedaftalens § 4 og dermed ikke i strid med ledelsesretten.

Arbejdsretten fandt, at den tavshedsforpligtelse som de to tillidsrepræsentanter var blevet pålagt, var helt generelt formuleret og var langt mere vidtgående, end hvad der fremgik af virksomhedens Forretningsskik og Adfærdskodeks.

På denne baggrund fandt Arbejdsretten, at Selskabet havde misbrugt ledelsesretten og pålagde Selskabet at betale en bod på 50.000 kr.

Horten bemærker

Arbejdsrettens dom viser, at arbejdsgivere skal tænke sig godt om, når de formulerer tavshedsbestemmelser over for tillidsrepræsentanter og andre medarbejdere. En virksomhed kan ikke pålægge deres medarbejdere absolut tavshedspligt om alle virksomhedens forhold, da dette vil være et indgreb i medarbejderens ret til at ytre sig, der går ud over, hvad arbejdsgiveren kan tillade sig i medfør af ledelsesretten. Dette gælder ikke kun på overenskomstdækkede områder.

Det er dog muligt i særlige tilfælde konkret at pålægge tillidsrepræsentanter fortrolighed om informationer givet i samarbejdsudvalget. Oplysninger, der udtrykkeligt er givet som fortrolige i samarbejdsorganerne, må ikke viderebringes. Der skal imidlertid altid gives en nærmere begrundelse for baggrunden for fortroligheden samt dennes karakter og varighed.

Vi gør opmærksom på, at indholdet ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.


Artiklen er forfattet af:

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her