Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud

Onsdag den 7. november 2018 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag om erstatning for et uretmæssigt fogedforbud. En dom, der betød en betydelig erstatning til et skadelidt selskab.

Spørgsmålet var, hvor stort et erstatningskrav rekvirenten af et fogedforbud var forpligtet til at betale et skadelidt selskab.

Det skadelidte selskab havde opgjort sit krav til 73,4 mio. kr., mens rekvirenten påstod frifindelse, blandt andet fordi rekvirenten allerede havde betalt 3,1 mio. kr. under erstatningssagen.

I sagen blev der foretaget syn og skøn for at få en uafhængig regnskabsteknisk opgørelse af det lidte tab.

Syns- og skønsmændene konkluderede, at tabet kunne opgøres til 23,4 mio. kr. Begge parter gjorde dog efterfølgende gældende, at visse af syns- og skønsmændenes forudsætninger skulle ændres.

Byretten kom frem til, at erstatningskravet skulle opgøres i overensstemmelse med syns- og skønsmændenes beregninger. Derfor blev rekvirenten dømt til at betale yderligere 20,3 mio. kr. i erstatning og 1,1 mio. kr. i sagsomkostninger.


Ankesagen

Dommen blev anket til Østre Landsret, hvor parterne gentog de påstande, som var nedlagt i første instans.

Det lykkedes for det skadelidte selskab at overbevise Østre Landsret om, at nogle af syns- og skønsmændenes væsentlige forudsætninger skulle ændres. Navnlig fik selskabet medhold i, at det salg, som selskabet nåede at foretage til detailhandlen inden fogedforbuddet, var unaturligt lavt, fordi rekvirenten havde sendt advarselsbreve ud til detailhandlen med negativ effekt på salget til slutkunderne som følge.

Særligt derfor blev rekvirenten dømt til at betale 41,9 mio. kr. samt 3 mio. kr. i sagsomkostninger.


Hvad viser dommen?

Dommen er et godt eksempel på, at det ikke er umuligt at få domstolene til – helt eller delvist – at fravige skønserklæringer.

Dommen viser også, at effekten af advarselsbreve, som sendes til en påstået krænkende parts kunder forud for et midlertidigt forbud, kan få betydning for opgørelsen af et eventuelt efterfølgende erstatningskrav.

Endelig illustrerer dommen de seneste års tendens til, at domstolene tilkender skadelidte betydelige erstatningssummer i denne type sager.

Partner Martin Dahl Pedersen og senioradvokat Rasmus Schmidt repræsenterede det skadelidte selskab i sagen.

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af: