Nyt lovforslag om supplement til Databeskyttelses­forordningen

Justitsministeriet har den 7. juli 2017 sendt lovforslag til databeskyttelsesloven i høring. Formålet med lovforslaget er at supplere og gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen).

Høringsfristen for lovforslaget er den 22. august 2017.

Databeskyttelsesforordningen indeholder bestemmelser, hvorefter Danmark som medlemsstat inden for nærmere bestemte områder enten skal eller kan fastsætte nationale regler.

Efter den 25. maj 2018 vil det være reglerne i databeskyttelsesforordningen suppleret med lovforslaget, som – udover diverse danske særregler – regulerer området for behandling af personoplysninger.

Lovforslaget er i vidt omfang en videreførelse af de gældende regler i den nugældende persondatalov.

I hovedtræk følger der blandt andet følgende af lovforslaget:

 • Ved indhentelse af samtykke i forbindelse med udbud af informationstjenester direkte til børn er behandlingen af personoplysninger om et barn lovligt, hvis barnet er mindst 13 år. Er barnet under 13 år, kræver lovlig behandling, at samtykke gives eller godkendes af indehaveren af forældremyndigheden over barnet.
 • Oplysninger om “væsentlige sociale problemer”, “rent private forhold” og “strafbare forhold” er ikke medtaget i databeskyttelsesforordningens udtømmende opregning af følsomme oplysninger. Fremadrettet betragtes det således som almindelige oplysninger. Dog gælder der uændret særlige restriktioner i forhold til privates behandling af oplysninger om strafbare forhold. Det kræver som udgangspunkt udtrykkeligt samtykke.
 • Bestemmelsen i lovforslaget om adgangen til behandling af oplysninger om personnumre (CPR-numre) svarer til de nugældende regler. Private får dog i modsætning til i dag også mulighed for at behandle oplysninger om personnumre, når betingelserne for behandling af følsomme personoplysninger er opfyldt.
 • Behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold kan finde sted på baggrund af den registreredes samtykke.
 • Videregivelse af personoplysninger fra en virksomhed til en anden med henblik på markedsføring kræver udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens § 10.
 • Virksomheder, der ønsker at videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på direkte markedsføring, skal inden videregivelsen undersøge, om forbrugeren har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed (dvs. om forbrugeren er optaget på Robinsonlisten).
 • Virksomheder, der ønsker at videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på direkte markedsføring, må ikke videregive følsomme personoplysninger eller oplysninger om børn.
 • Databeskyttelsesrådgivere (DPO’er) bliver underlagt en lovbestemt tavshedspligt.
 • Pligten til forudgående at ansøge om tilladelse fra Datatilsynet til behandling af personoplysninger begrænses til at vedrøre advarselsregistervirksomhed og kreditoplysningsbureauvirksomhed samt behandling, som udelukkende finder sted med henblik på at føre retsinformationssystemer.
 • Overtrædelser af forordningen kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
 • Datatilsynet bemyndiges til at udstede administrative bødeforlæg, hvis sagerne er ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål. Hvis den, der har begået overtrædelsen, ikke erklærer sig rede til at betale bøden inden en nærmere angivet frist, vil domstolene afgøre bødespørgsmålet.

Der udestår stillingtagen til en række yderligere spørgsmål, herunder blandt andet sanktionsspørgsmålet i forhold til offentlige myndigheder.

Som nævnt er det hensigten, at lovforslaget skal træde i kraft den 25. maj 2018. Ved samme dato ophæves lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som senest er ændret ved lov nr. 426 af 3. maj 2017 (persondataloven).

Kromann Reumert følger op på lovforslaget samt Folketingets ‎behandling deraf.

Lovforslaget findes i sin fulde længde her.

 

Læs flere nyheder her

Artiklen er forfattet af:

 


 

Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske