Nyt forslag skal styrke skattesamarbejdet i EU

Selskaber skal ikke kunne planlægge skatteunddragelse. Det er målet med et nyt forslag fra EU-Kommissionens. Ifølge forslaget skal medlemslandene oplyse Kommissionen og de øvrige medlemslande om alle skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, som medlemslandene udsteder eller ændrer.

EU-Kommissionen har fremsat forslag om at gøre det obligatorisk at udveksle grænseoverskridende skatteafgørelser og prisfastsættelsesordninger. Hvis forslaget vedtages, vil ændringen ikke blot gælde alle fremtidige afgørelser og prisfastsættelsesordninger, men også alle afgørelser og ordninger fra de sidste 10 år, hvis disse stadigvæk er gældende.

Målet med den foreslåede ændring er at styrke gennemsigtigheden og skattesamarbejdet mellem medlemslandene, for derved at forhindre aggressiv skatteplanlægning.

Forslaget vil ændre direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Forslagets indhold og betydning
EU-Kommissionen offentliggjorde forslaget den 18. marts 2015. Forslaget indebærer, at medlemslandene automatisk skal udveksle grundlæggende information om grænseoverskridende skatteafgørelser. Dette omfatter også de forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der findes på transfer pricing-området.

Forslaget indeholder minimumskrav til den information, der skal udveksles. Oplysningerne, som det enkelte medlemsland skal udveksle, skal som minimum identificere:

  • Skatteyderen og eventuelt den koncern skatteyderen tilhører
  • Den aktuelle skatteafgørelse og hvilke dele af virksomheden og omsætningen, den vedrører
  • Hvilke andre medlemsstater, der sandsynligvis direkte eller indirekte vil blive berørt af afgørelsen
  • Hvilke juridiske personer i andre medlemsstater, der sandsynligvis vil blive berørt direkte eller indirekte af afgørelsen.

Ifølge forslaget kan medlemslandene under visse betingelser anmode om mere detaljerede oplysninger, herunder indhente de komplette grænseoverskridende skatteafgørelser fra det pågældende medlemsland.

Omfang af og frist for udvekslingspligten
Hvis ændringen vedtages, vil den ikke kun være relevant for skatteafgørelser, der udstedes efter ændringen er trådt i kraft. Ændringen vil også omfatte skatteafgørelser udstedt inden for de sidste 10 år, hvis disse stadig er gældende. Medlemslandene skal udveksle oplysninger om eksisterende afgørelser inden den 31. december 2016.

Skatteafgørelser, der udstedes efter, at ændringen er trådt i kraft, skal udveksles mellem medlemslandene senest en måned efter det kvartal, hvor afgørelserne er udstedt eller ændret.

EU-Kommissionen vil oprette en database til brug for udveksling af oplysningerne. Databasen vil kun være tilgængelig for medlemslandene og Kommissionen.

Hvis Rådet vedtager forslaget, vil ændringen træde i kraft den 1. januar 2016.

Bech-Bruuns kommentarer
Formålet med forslaget er at sikre et omfattende og effektivt samarbejde mellem medlemslandenes skattemyndigheder og forhindre uønsket skatteplanlægning. Vi forventer, at den foreslåede udveksling af oplysninger vil udgøre et effektivt redskab for medlemslandenes skattemyndigheder.

På nuværende tidspunkt er der lande, der har begrænset erfaring med at udstede prisfastsættelsesordninger. Den foreslåede udveksling af informationer vil muligvis give skattemyndighederne mulighed for at dele erfaringer på området.

Derudover vil udveksling af viden om udstedelse af skatteafgørelser formentlig medføre, at skattemyndighederne vil udvikle en mere ensartet praksis. Dette vil mindske de udfordringer, der i dag er forbundet med at anmode om grænseoverskridende skatteafgørelser.

De danske skattemyndigheder er dog allerede særdeles aktive i forhold til at udveksle informationer. Danmark har således på nuværende tidspunkt informationsudvekslingsaftaler med op imod 100 andre lande, herunder samtlige EU-medlemslande, men også lande som Bahamas, Cayman Island og de Britiske Jomfruøer.


Artiklen er forfattet af: