Nye regler om medarbejderaktier på vej

I november 2017 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalen lægger blandt andet op til bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier og større aftalefrihed på og klarhed om regler for medarbejderaktieprogrammer.

Formålet med aftalen er at skabe bedre vilkår for det danske erhvervsliv ved at gøre det lettere for virksomhederne at aflønne deres medarbejdere med aktier. Dette kan især komme nye, mindre virksomheder, der endnu ikke har en stærk økonomi til gode.


Ændring af aktieoptionsloven på vej

Medarbejderaktier er i dag i ansættelsesretligt perspektiv reguleret af tre forskellige regelsæt, nemlig aktieoptionsloven, funktionærloven og aftaleloven. Typen af medarbejderaktieprogrammet bestemmer hvilken lov, som medarbejderaktierne er omfattet af.

For medarbejderaktieprogrammer under aktieoptionsloven kan en medarbejder ikke fratages købe- eller tegningsretter, som medarbejderen allerede har udnyttet på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. Det er dog kun ”good leavers”, der har ret til de købe- og tegningsretter, som de endnu ikke har udnyttet på tidspunktet for fratrædelsen. Denne ret har ”bad leavers” ikke. Ifølge erhvervs- og iværksætteraftalen vil aftaleparterne dog indføre større aftalefrihed på dette område, så det blandt andet bliver muligt at aftale, at ”good leavers” ikke beholder retten til de købe- og tegningsretter, som de endnu ikke har udnyttet på tidspunktet for fratrædelsen.

For medarbejderaktieprogrammer, hvor medarbejderen har opnået ret til aktierne, men i stedet er underlagt en tilbagekøbsklausul, vil erhvervs- og iværksætteraftalen indføre større frihed til at indgå aftaler om tilbagekøb af aktier til markedspris ved fratrædelse.


Endnu en lempelse af gunstige beskatningsregler for medarbejderaktier

Udgangspunktet er, at vederlag i form af købe- og tegningsretter til aktier beskattes som løn på udnyttelsestidspunktet. Er betingelserne for beskatning som løn på udnyttelsestidspunktet ikke opfyldt, eller er der tale om løn i form af aktier, sker beskatningen på tidspunktet hvor retten erhverves. Såfremt visse betingelser er opfyldt, kan beskatningen af aktier, købe- og tegningsretter til aktier dog ske efter en særlig bestemmelse i ligningslovens § 7 P, som blandt andet har den fordel for medarbejderen, at beskatning sker som aktieavance og ikke som løn. Læs mere om denne ordning her.

For at kunne anvende denne bestemmelse i ligningsloven er det på nuværende tidspunkt én blandt flere betingelser, at værdien af de aktier, købe- og tegningsretter til aktier, som medarbejderen modtager, højest må udgøre 10 % af medarbejderens årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Ifølge et nyt lovforslag vil virksomheder dog kunne tilbyde medarbejderaktier svarende til 20 % af medarbejderens årsløn, så længe aktielønsordningen tilbydes på lige vilkår til minimum 80 % af virksomhedens medarbejdere. Ifølge forslaget vil reglerne gælde for aftaler, der er indgået fra den 1. januar 2018.


Særlig ordning for nye, mindre virksomheder

I erhvervs- og iværksætteraftalen er der en særlig ordning for nye, mindre virksomheder. Disse virksomheder vil ifølge aftalen få mulighed for at tilbyde op til 50 % af lønnen som medarbejderaktier uden, at det skal beskattes som løn. Virksomhederne under denne ordning vil desuden ikke være forpligtede til at tilbyde det til 80 % af deres medarbejdere. Denne ordning vil dog tidligst kunne træde i kraft den 1. januar 2019,og er ikke en del af det fremsatte lovforslag.


IUNO mener

Væsentlige dele af Erhvervs- og iværksætteraftalens udspil mangler stadig at blive uddybet i detaljer, men hvis hovedtrækkene gennemføres, vil det gøre det væsentligt mere attraktivt for virksomhederne at anvende medarbejderaktier som en del af aflønningen. Det nye lovforslag om tildeling af medarbejderaktier vil ligeledes forbedre mulighederne for at anvende medarbejderaktier, og dette kan både komme virksomhederne og medarbejderne til gode.

De nye regler vil både komme virksomhederne og medarbejderne til gode. Virksomhederne kan bruge medarbejderaktier som et alternativ til normal aflønning og som middel til at motivere medarbejderne til at levere bedre arbejdsresultater. Medarbejderne får omvendt en række skattemæssige fordele ved at modtage en del af deres løn i form af medarbejderaktier.

Vi følger lovforslaget og udviklingen i erhvervs- og iværksætteraftalens udspil.


Artiklen er forfattet af:

 

 

 


 

Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske