Nye krav til forsikringsselskabers outsourcinger

Nyt EU-direktiv skærper reglerne for forsikringsselskaber og genforsikringsselskabers virksomhed. Det betyder, at nye krav til interne procedurer, processtyring og beredskabsplaner også får betydning for forsikringsselskabers kontrakter med outsourcing-leverandører. Solvens II-direktivet implementeres snart, og i denne artikel sætter vi fokus på de væsentligste nye punkter, som forsikringsselskaber skal være opmærksomme på, når de outsourcer dele af deres aktiviteter

Nyt EU-direktiv skærper reglerne for forsikringsselskaber og genforsikringsselskabers virksomhed. Det betyder, at nye krav til interne procedurer, processtyring og beredskabsplaner også får betydning for forsikringsselskabers kontrakter med outsourcing-leverandører. Solvens II-direktivet implementeres snart, og i denne artikel sætter vi fokus på de væsentligste nye punkter, som forsikringsselskaber skal være opmærksomme på, når de outsourcer dele af deres aktiviteter.

HVAD ER SOLVENS II?
Solvens II-direktivet medfører en række væsentlige ændringer i reguleringen af forsikringsselskabers virksomhed. Direktivet stiller blandt andet krav til forsikringsselskabernes kapitalkrav, solvensbehov, investeringsstrategi og risikostyring. Du kan læse en mere detaljeret gennemgang af Solvens II-direktivet i vores nyhedsbrev fra finansiel regulering. (Læs mere her)

Den væsentligste ændring set i et outsourcing-perspektiv er den ændrede ordlyd for så vidt angår, hvilke aktiviteter, der er omfattet af reguleringen. Hidtil har reglerne stillet krav til indholdet af outsourcing-aftaler vedrørende “væsentlige aktivitetsområder”. I det nye direktiv er denne formulering ændret til “kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter”. Hvad der skal forstås ved “kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter” ligger ikke fast, men outsourcing af håndtering af krav, produktudvikling, intern risikohåndtering og IT-systemer og opbevaring af data vil være omfattet.

HVAD BETYDER SOLVENS II FOR OUTSOURCING-AFTALER?
Som noget nyt skal forsikringsselskabet, inden der indgås en outsourcing-aftale, foretage en undersøgelse (due diligence) af den påtænkte leverandør. Undersøgelsen skal blandt andet afdække leverandørens risikostyringsmekanismer, interne kontrolsystemer og beredskabsplaner og fastslå, om leverandøren har de nødvendige ressourcer til at udføre opgaven, både i forhold til finansielle ressourcer og medarbejdernes antal og kvalifikationer.

Ligesom i Outsourcingbekendtgørelsen stilles der i Solvens II en række indholdsmæssige krav til forsikringsselskabets outsourcing-aftale med leverandøren. Som noget nyt stilles der også udtrykkeligt krav om, at kravene overholdes, hvis forsikringsselskabet outsourcer aktiviteter til andre selskaber inden for samme koncern.

Af øvrige nye krav kan nævnes:

  • Leverandørens opsigelsesvarsel skal være langt nok til, at forsikringsselskabet kan finde en alternativ løsning, enten ved insourcing eller outsourcing til en anden leverandør.
  • Forsikringsselskabet skal kunne indhente oplysninger om de outsourcede aktiviteter og udstede konkrete instrukser til leverandøren vedrørende de outsourcede aktiviteter og funktioner.
  • Forsikringsselskabet skal kunne ophæve aftalen, uden at dette afbryder eller forringer kvaliteten af leveringen af tjenesteydelser til forsikringstagerne.

Samlet set er det krav, som vil være opfyldt i en god, fyldestgørende outsourcing-aftale. Forsikringsselskaber bør dog tage et hurtigt tjek af deres eksisterende aftaler og sikre, at kommende aftaler opfylder kravene.

De nye regler træder i kraft pr. 1. januar 2016, men kravene gælder også for aftaler, der er indgået før denne dato.

 

Læs flere nyheder her

Artiklen er forfattet af: