Juridiske nyheder inden for retssager og voldgift

20/03/2020

COVID-19: Påvirkning af retssystemet

COVID-19 har på kort tid medført store ændringer for vores hverdag, ikke mindst for driften af de offentlige institutioner, hvor […]
04/07/2019

Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse

Kromann Reumert har repræsenteret Finansiel Stabilitet i erstatningsansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken ‒ bestående af bestyrelsesformanden, bestyrelsens næstformand, […]
01/05/2019

Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store økonomiske værdier

En ny højesteretsdom fastslår, hvordan sagsomkostninger bør fastsættes i retssager med en økonomisk værdi i millionklassen. Dermed omgør Højesteret den […]
12/04/2019

Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg

Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har truffet beslutning om nye procesregler, som en konsekvens af ikrafttræden af AB […]
01/02/2019

Kommunal vinterservice på private fællesveje

Kan en kommune overtage vintervedligeholdelsen på en privat fællesvej og efter hvilke regler skal det i så fald ske? Det […]
05/12/2018

Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland

På baggrund af en nylig domstolsafgørelse i Rusland bør danske virksomheder gennemgå deres kontrakter med russiske samarbejdspartnere for at afklare, […]
14/11/2018

Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud

Onsdag den 7. november 2018 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag om erstatning for et uretmæssigt fogedforbud. En dom, […]
01/11/2018

Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark

Den 16. oktober 2018 afviste Højesteret en sag anlagt af Patientdataforeningen mod Region Syddanmark på grund af manglende søgsmålskompetence.
04/09/2018

TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en tidligere Højesteretsdom fra 2006
30/08/2018

Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark

Den 1. september 2018 træder den nye Haagerværnetingsaftalekonvention i kraft i Danmark. Vi ser her nærmere på anvendelsesområdet og indholdet […]