Juridiske nyheder inden for offentlig ret

08/01/2019

Nye bekendt­gørelser om bindende kommunale folke­afstemninger

Siden 1. juli 2018 har det været muligt for kommunerne at afholde bindende folkeafstemninger som følge af ændringer i kommunestyrelsesloven […]
05/12/2018

Oplysninger om meddelelse af alkoholbevilling ikke miljøoplysninger

Folketingets Ombudsmand udtaler, at en anmodning om aktindsigt i dokumenter om fornyelse af en alkoholbevilling ikke skulle behandles efter miljøoplysningsloven. […]
01/11/2018

Højesteret: Ledningsejer skal betale for prøve­gravninger ved vejarbejde

Højesteret har den 23. oktober 2018 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at en ledningsejer som følge af gæsteprincippet kan blive […]
19/10/2018

Her er seneste praksis om aktindsigt – oktober 2018

Vi har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig her et sammendrag af de nye relevante udtalelser med […]
11/10/2018

Forslag til ny havnelov forventes fremsat i februar 2019

Ifølge det netop offentliggjorte lovprogram for 2018/2019, forventer regeringen at fremsætte forslag til ny havnelov allerede til februar 2019.
10/10/2018

Afrappor­tering fra arbejds­gruppen om fair og lige konkurrence

Afrapporteringen fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat som opfølgning på den politiske delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige […]
06/10/2018

Forslag til ændring af varme­forsynings­loven og planloven sendt i høring

Energistyrelsen har netop sendt et udkast til lov om ændring af varmeforsyningsloven og planloven i høring. Forslaget indebærer væsentlige ændringer […]
01/10/2018

Vejen i Vejen anlagt ved ulovlig ekspropriation

Højesteret har afsagt en meget principiel dom om rækkevidden af ekspropriationshjemler.
11/09/2018

Ekspropriations­udvalgets anbefalinger følges op med udkast til lovforslag

I et nyt udkast til lovforslag om ændring af bl.a. planloven lægger Erhvervsministeriet op til en forbedring af borgernes retsstilling […]
13/08/2018

Ændring i reglerne om tilladelse til gravearbejder

Den nye gravebekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli 2018 , hvilket bl.a. betyder, at gravearbejde i nogle tilfælde kan […]