Juridiske nyheder inden for miljøret

28/05/2019

Nyt tiltag mod skrald i havet

EU har vedtaget et nyt direktiv, der har til formål at mindske skibes incitament til at smide skrald i havet […]
03/04/2019

Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring

Den nye vejledning er rettet mod de boringsnære beskyttelsesområder, hvor beskyttelse mod forurening/pesticider er særlig vigtigt, da afværgeforanstaltninger i disse […]
20/03/2019

Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring

Miljøstyrelsen har den 19. februar 2019 sendt et udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring. Formålet med den […]
08/01/2019

Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader

Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til rækkevidden af sølovens § 183, stk. 4, om en reders objektive ansvar ved […]
12/12/2018

Forslag til ny gødskningslov – ekstra admini­strativ byrde for landbrugs­sektoren?

I november sendte Landbrugsstyrelsen et forslag til en ny gødskningslov i høring. Vi giver her et overblik over nogle af […]
30/05/2018

Nyttiggørelse af jord i en krydsild af tilladelseskrav

Det høje aktivitetsniveau i bygge-og anlægssektoren har skabt et stort behov for at håndtere overskudsjord fra bygge-og anlægsarbejderne. Ofte er […]
07/05/2018

Ny EU-dom om betydningen af beskyttelsesforanstaltninger ved screening under EU’s habitatdirektiv

Præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af EU’s habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, der pålægger medlemsstaterne i EU en række forpligtelser og […]
13/04/2018

Kommunes tilladelse til udlægning af 850 tons lettere forurenet jord godkendelsespligtigt

En kommune havde meddelt § 19-tilladelse til udlægning af lettere forurenet jord langs skrænt og rabat på en 110 meter […]
12/04/2018

Principiel afgørelse om Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for præjudiciel forelæggelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en sag om miljøgodkendelse af havbrug truffet en principiel afgørelse om nævnets mulighed for forelæggelse […]
10/04/2018

Udkast til vejledning om miljøvurderingloven vedr. planer og programmer sendt i høring

Efter at Danmark i 2017 fik en ny miljøvurderingslov, der samler reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete […]