Juridiske nyheder inden for konfliktløsning

02/08/2019

Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt

Sø- og Handelsretten skulle i en sag tage stilling til, om forsikringstager var berettiget til dækning efter et skibsforlis, eller […]
01/10/2018

Værnetingsklausul afskar ikke forbudssag i Danmark

I en sag mellem Baby Dan A/S og Aerosleep NV henholdsvis ReiRei AB var Baby Dan A/S ikke afskåret fra […]
11/10/2016

Sag anlagt i både Danmark og Norge blev afvist i Danmark

En sag anlagt i Danmark blev afvist af de danske domstole efter Luganokonventionens artikel 27. Begrundelse var, at der i […]
27/05/2016

Tvist om rette værneting i aftale om søtransport

Sø- og Handelsretten afsagde den 29. april 2016 kendelse i en sag vedrørende værneting i en aftale om søtransport. Selvom […]
16/03/2016

Forlig var bindende trods svig

Sø- og Handelsretten afsagde mandag d. 22. februar 2016 kendelse i en sag, hvor spørgsmålet vedrørte gyldigheden af et udenretligt […]
15/04/2015

Sagsøger afskåret fra at genoptage sag, selvom sagsøgte fastholdt modkrav

Sagsøger havde lagt sag an vedrørende et hovedkrav i byretten, hvor sagsøgte rejste et modkrav. Efter sagsøgeren besluttede sig for […]
13/04/2015

Ikke udeblivelsesvirkning ved sagsøgers udeblivelse fra retsmøde

Østre Landsret afgjorde undtagelsesvist, at der ikke skulle tillægges udeblivelsesvirkning i et tilfælde, hvor sagsøgeren udeblev fra et forberedende retsmøde.
06/04/2015

Ekspeditionsfejl medførte afvisning af anketilladelse

En advokat sendte en anke af en byretsdom til byretten i stedet for landsretten, og ankestævningen blev derfor ikke indleveret […]