Juridiske nyheder inden for forsikring og erstatning

22/01/2019

Eneanpartshaver vinder sag mod bank med bistand fra TVC

I sagen skulle Københavns Byret tage stilling til, om en bank havde handlet ansvarspådragende ved overførslen af kr. 4.750.000 fra […]
21/01/2019

Krav på erstatning fra forsikringsselskab for senfølger af ulykke var ikke forældet

Højesteret har for nyligt taget stilling til anvendelsesområdet for forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, i en sag om erstatning og […]
17/01/2019

Ny dom fra Østre Landsret om en kommunes ansvar som grundejer for glatførebekæmpelse på fortov

Dommen fremhæver sondringen mellem en kommunes ansvar som henholdsvis vejmyndighed og grundejer. Det tydeliggøres, at en kommunes ansvar for glatførebekæmpelse […]
14/12/2018

Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for medarbejderens skade ved firmaets julefrokost

Vestre Landsret afsagde den 28. maj 2018 dom i en sag om arbejdsgiverens erstatningsansvar for en skade, som medarbejderen pådrog […]
11/12/2018

Shippingfirma var formidler og ikke transportør

I en sag mellem handelsfirmaet SAM Partner A/S og shippingfirmaet Dachser Denmark A/S var Dachser ikke erstatningsansvarlig for det tab […]
10/10/2018

Forsikrings- og gen­forsikrings­formidlere skal nu have whistle­blower-ordninger

En ny lov gør det obligatorisk for forsikringsformidlere og genforsikringsformidlere at etablere whistleblower-ordninger.
02/10/2018

Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD): Nye regler om tilladelse og registrering til at formidle forsikringsprodukter

Den 1. oktober 2018 træder den nye lov om forsikringsformidling og tilhørende bekendtgørelser i kraft. Den nye lov implementerer IDD […]
07/09/2018

Mulige ændringer til produkt­ansvars­direktivet på vej

EU-Kommissionen har lagt op til en mulig revision af direktivet om produktansvar. Det indebærer bl.a. en opdatering af centrale begreber […]
04/09/2018

TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en tidligere Højesteretsdom fra 2006
19/07/2018

Nylig afgørelse fra Norges Høyesterett om værneting ved direkte krav mod skadevolders P&I forsikring

Den norske Høyesterett har den 9. maj 2018 truffet en interessant afgørelse om værneting ved en skibskollision mellem internationale parter […]