Juridiske nyheder inden for finansiering og bankret

17/02/2020

Leasing­givers ret til forholds­mæssige ydelser i finansielle leasing­aftaler

Vestre landsret har i sin dom af 1. november 2019 bekræftet den almindelige opfattelse blandt leasinggivere om, at leasinggiver har […]
30/01/2020

Principiel dom om fit & proper-krav

Højesteret har for første gang taget stilling til rækkevidden af de fit & proper-krav, der stilles til ledelsesmedlemmer i finansielle […]
22/01/2020

Ny praksis vedrørende overdragelse af misligholdte fordringer

Finanstilsynet har i en vejledende udtalelse af 7. januar 2020 ændret sin praksis for finansielle virksomheders videregivelse af fortrolige kundeoplysninger […]
13/01/2020

Ændring ved digital underskrivelse af årsrapport

Forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl., der har til formål at forenkle processen ved digital underskrivelse af […]
16/12/2019

Overgangen fra skøns­baserede til transaktions­baserede reference­renter

Den 2. oktober 2019 gik den nye europæiske referencerente €STR (Euro Short Term Rate) i luften, hvilket markerer begyndelsen på […]
10/12/2019

Ændring af outsourcing-reguleringen i den finansielle sektor

Finanstilsynet sendte den 15. november 2019 et nyt lovforslag i høring med henblik på at klarificere reguleringen på outsourcingsområdet, herunder […]
13/11/2019

Ny FATF-vejledning i høring

Financial Action Task Force, som er et mellemstatsligt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask, har udarbejdet et udkast til en vejledning […]
16/07/2019

Indfrielse af resthæftelse medførte ikke bortfald af kautions­forpligtelse

 Østre Landsret har 12. juni 2019 afgjort, hvorvidt tre kommanditister hæftede som selvskyldnerkautionister for en kassekreditaftale indgået mellem den oprindelige […]
03/07/2019

Ny bekendtgørelse om god skik for forbrugerlånsvirksomheder sendt i høring

Finanstilsynet har den 26. april 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder (”bekendtgørelsen”) i høring. Bekendtgørelsen forventes […]
24/06/2019

Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling

Den 1. juli 2019 træder ændringen af lov om forsikringsformidling i kraft. Det medfører, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fremover skal […]