Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Retssager og voldgift
24. apr 2020
COVID-19, Retssager og voldgift
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
Domstolsstyrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager kan gennemføres efter genåbningen den 27. april 2020.
20. mar 2020
COVID-19, Retssager og voldgift
COVID-19: Påvirkning af retssystemet
COVID-19 har på kort tid medført store ændringer for vores hverdag, ikke mindst for driften af de offentlige institutioner, hvor […]
4. jul 2019
Retssager og voldgift
Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse
Kromann Reumert har repræsenteret Finansiel Stabilitet i erstatningsansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken ‒ bestående af bestyrelsesformanden, bestyrelsens næstformand, […]
1. maj 2019
Retssager og voldgift
Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store økonomiske værdier
En ny højesteretsdom fastslår, hvordan sagsomkostninger bør fastsættes i retssager med en økonomisk værdi i millionklassen. Dermed omgør Højesteret den […]
12. apr 2019
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg
Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har truffet beslutning om nye procesregler, som en konsekvens af ikrafttræden af AB […]
1. feb 2019
Øvrige, Retssager og voldgift
Kommunal vinterservice på private fællesveje
Kan en kommune overtage vintervedligeholdelsen på en privat fællesvej og efter hvilke regler skal det i så fald ske? Det […]
5. dec 2018
Retssager og voldgift
Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland
På baggrund af en nylig domstolsafgørelse i Rusland bør danske virksomheder gennemgå deres kontrakter med russiske samarbejdspartnere for at afklare, […]
14. nov 2018
Retssager og voldgift
Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud
Onsdag den 7. november 2018 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag om erstatning for et uretmæssigt fogedforbud. En dom, […]
1. nov 2018
Retssager og voldgift
Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark
Den 16. oktober 2018 afviste Højesteret en sag anlagt af Patientdataforeningen mod Region Syddanmark på grund af manglende søgsmålskompetence.
4. sep 2018
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en tidligere Højesteretsdom fra 2006
30. aug 2018
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark
Den 1. september 2018 træder den nye Haagerværnetingsaftalekonvention i kraft i Danmark. Vi ser her nærmere på anvendelsesområdet og indholdet […]
24. aug 2018
Retssager og voldgift
Offentlige myndigheder skal kunne repræsenteres af egne ansatte under retssager
Den 14. august 2018 sendte justitsministeren et lovforslag i høring. Lovforslaget handler blandt andet om, at offentlige myndigheder – i […]
7. jul 2018
Retssager og voldgift
Finansiel Stabilitet frifundet for stort millionkrav
Østre Landsret har, den 29. juni 2018, frifundet Finansiel Stabilitet i en principiel sag om et stort millionkrav. Kravet var […]
29. jun 2018
Retssager og voldgift
Hvornår er en forsinkelse eller en aflysning forårsaget af en usædvanlig omstændighed?
I en ny artikel analyserer advokat Jakob Dahl Mikkelsen retspraksis vedrørende forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Her ser han på, hvornår […]
28. jun 2018
Retssager og voldgift
Moderselskab var erstatnings­ansvarlig for datter­selskabs sags­omkostninger
Det kan være ansvarspådragende for andre end sagens parter at finansiere videreførelsen af en sag under omstændigheder, hvor det er […]
28. jun 2018
Retssager og voldgift
Ændring af navn i stævning var ikke berigtigelse i retsplejelovens forstand
Der er ikke tale om en berigtigelse af partsangivelsen, hvis det i realiteten medfører, at et andet selskab end det […]
27. jun 2018
Retssager og voldgift
Højesterets fortolkning af Bruxelles I-forordningens artikel 8, nr. 1
Hvor praktiske hensyn taler for det, kan en part sagsøge en modpart et andet sted end der, hvor parten har […]
20. maj 2018
Retssager og voldgift
Højesterets­dom om forholdet mellem forsikrings­selskab og medarbejder dækket af firma­pensions­aftale
Højesteret afgjorde den 15. maj 2018 en principiel sag om forholdet mellem en medarbejder dækket i henhold til en firmapensionsaftale […]
21. feb 2018
Retssager og voldgift
Værneting i Danmark i sag mod hollandsk selskab
Højesteret fandt, at en sag mod et hollandsk selskab var snævert forbundet med en sag mod en dansk virksomhed. Derfor […]
13. feb 2018
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ledelse og ejere var erstatningsansvarlige for betaling af sagsomkostninger i sag tabt af datterselskab.
Et hollandsk moderselskab, som var eneejer og leder af et datterselskab, var erstatningsansvarlig for sagsomkostninger i en sag, som datterselskabet […]
7. feb 2018
Retssager og voldgift
Kendelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres
En afgørelse om sikkerhedsstillelse angår retssagens processuelle rammer, og en tidligere afgørelse om sikkerhedsstillelse kunne derfor omgøres, da der forelå […]
31. aug 2017
Retssager og voldgift
Nye regler om sagkyndig bevisførelse
Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag om reform af den civile retspleje for at udvide adgangen til at fremlægge sagkyndige […]
31. aug 2017
Retssager og voldgift
Hvor placeres et tab ved afvikling af valutalån med stop loss-aftale?
Vestre Landsret har fastslået, at en bank ikke var ansvarlig for det tab, som en kunde led som følge af […]
31. aug 2017
Retssager og voldgift
Ny dom om afgrænsningen for at anke direkte til Højesteret
En sag kan ankes direkte til Højesteret fra Sø- og Handelsretten, hvis sagen er af principiel karakter og har generel […]
30. aug 2017
Retssager og voldgift
Kan man omgå retsplejelovens regler om sags­omkostninger?
Et selskab med begrænset hæftelse, som oprettes med det ene formål at føre en retssag for et krav, som det […]
29. aug 2017
Retssager og voldgift
Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen
Den 30. maj 2017 vedtog Folketinget et lovforslag, som blandt andet betyder, at lov om Bruxelles I-forordningen ændres. Med lovændringen […]
1. aug 2017
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Klienten har som udgangspunkt ansvaret for rigtigheden af de faktuelle oplysninger givet til rådgiver
Vestre Landsret fastslår i ny dom, at revisor, som var repræsenteret af TVC Advokatfirma, ikke havde handlet ansvarspådragende ved at […]
1. apr 2017
Retssager og voldgift
Værnetingsaftale var bindende
En aftale med Saxo Bank om adgang til blandt andet gearet valutahandel indeholdt en værnetingsklausul. Aftalen om værneting var bindende […]
6. mar 2017
Retssager og voldgift
International Chamber of Commerce indfører en ny kortere proces i mindre voldgiftssager
International Chamber of Commerce (”ICC”) har indført nye regler om behandlingen af mindre voldgiftssager (Expedited procedure). Reglerne trådte i kraft […]
16. feb 2017
Retssager og voldgift
Nye regler om syn og skøn undervejs
Folketinget vedtog den 13. december 2016 lovforslag nr. L 20 med forslag til lov om ændring af retsplejeloven. Lovændringen har […]
19. dec 2016
Retssager og voldgift
Bech-Bruun har vundet danmarkshistoriens største domsbeløb
Det var en historisk sejr, da Bech-Bruun for vores klienter, Noreco-koncernen, vandt danmarkshistoriens største domsbeløb og det største tilkendte beløb […]
11. dec 2016
EU-ret, Retssager og voldgift
Ny håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har lige offentliggjort den danske version af deres håndbog om europæisk lovgivning […]
30. nov 2016
Retssager og voldgift
Forligsaftale om afhjælpning af mangler afbrød ikke forældelsesfristen
Efter forældelseslovens § 15 afbrydes forældelse, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse. Men […]
24. nov 2016
Retssager og voldgift
Retssag i England mod dansk rederi blev afvist
En engelsk advokat overdrog personligt stævningen til et dansk rederi på dennes hoved-kontor. Rederiet var dog ikke blevet korrekt forkyndt […]
20. maj 2016
Retssager og voldgift
Retsplejerådet - Der skal tilføjes flere eksperter i retssager
Fremover skal man ved retten i større grad kunne lade to eller flere skønsmænd foretage syn og skøn. Det skal […]
1. apr 2016
Retssager og voldgift
Afvisning af søgsmål på grund af omgåelse af retsplejelovens regler om sagsomkostninger
Vestre Landsret afsagde den 18. marts 2016 dom i en principiel sag om partsevne – eller mangel på samme – […]
31. mar 2016
Retssager og voldgift
Principiel sag om direkte kæreadgang til Højesteret
Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.
31. mar 2016
Retssager og voldgift
Afvisning af kære fordi kæreskrift ikke var indgivet til rette instans
Østre Landsret afsagde den 10. marts 2016 en kendelse, hvormed en kære blev afvist, fordi den ikke var indgivet – […]
16. mar 2016
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Forlig var bindende trods svig
Sø- og Handelsretten afsagde mandag d. 22. februar 2016 kendelse i en sag, hvor spørgsmålet vedrørte gyldigheden af et udenretligt […]
3. mar 2016
Retssager og voldgift
Begrænsede muligheder for at tilsidesætte voldgiftskendelser
De danske domstole har meget begrænsede muligheder for at tilsidesætte voldgiftskendelser. Generelt vil domstolene ikke vurdere, hvorvidt en voldgiftskendelse er […]
11. feb 2016
Retssager og voldgift
Højesteret tilsidesatte ikke voldgiftskendelse
Ny dom fra Højesteret i en sag om erstatning for misligholdelse af en distributionsaftale understreger voldgiftskendelsers bindende karakter.
16. dec 2015
Retssager og voldgift
Ny principiel Højesteretsafgørelse – Anke af byrettens dom afskåret i medfør af retsplejelovens § 368a
Ved lov nr. 737 af 25. juni 2014 blev der bl.a. indført en ny bestemmelse i retsplejeloven, der i visse […]
10. dec 2015
Retssager og voldgift
Højesteretsdommer var ikke inhabil
I en retssag var en dommer ikke inhabil, selvom han 13 år tidligere havde været advokat for den ene part. […]
1. dec 2015
Retssager og voldgift
Skriftlige vidneerklæringer og ensidigt indhentet rapport tilladt fremlagt
Sø- og Handelsretten har tilladt parter at fremlægge skriftlige vidneerklæringer og en ensidigt indhentet rapport, da det ikke kunne afvises, […]
26. nov 2015
Retssager og voldgift
Kæremål til landsretten kræver Procesbevillingsnævnet tilladelse
Kæremål skal afvises i landsretten, hvis ikke Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse. Det har Højesteret endnu engang bekræftet.
20. nov 2015
Retssager og voldgift
Ankesag afvist af Østre Landsret, da der ikke var udsigt til andet udfald
Østre Landsret har benyttet sig af en nyere adgang i retsplejeloven til at afvise en ankesag, da der ikke var […]
17. nov 2015
Retssager og voldgift
”Fisketur” hos modparten afslået
Højesteret afslog Finansiel Stabilitets ønske om at få et revisionsfirma til at fremlægge firmaets arbejdsmateriale i erstatningsansvarssagen mod Roskilde Banks […]
30. sep 2015
Retssager og voldgift
Nyt høringsforslag vedrørende digitalisering af retsprocessen og oprettelse af en domsdatabase
Den 24. august 2015 har Justitsministeriet sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, […]
26. aug 2015
Retssager og voldgift
Kæremål afvist af Højesteret: Advokaten havde ikke møderet for landsret
En advokat uden møderet for landsret kan ikke kære en kendelse fra landsretten til Højesteret. Det har Højesteret afgjort.
30. jun 2015
Retssager og voldgift
Konkursboerne efter Cimber Sterling-koncernen får medhold i retssag
Siden Cimber Sterling-koncernen gik konkurs i 2012, har der verseret retssager imellem konkursboerne og en række motorudlejere, som forinden konkursen […]
16. jun 2015
Øvrige, Retssager og voldgift
Sikkerheden i de danske domstole skærpes
En ny fast adgangskontrol er blandt nogle af de initiativer, som skal medvirke til en øget sikkerhed i de danske […]
21. maj 2015
Retssager og voldgift
Frifindelse i sag om kursmanipulation
Landsretten afsagde den 13. maj dom i en straffesag vedrørende kursmanipulation. Ved dommen blev de tiltalte – heraf et selskab […]
20. maj 2015
Øvrige, Retssager og voldgift
DK er Europa's bedste når det gælder sagsbehandlingstider
Danmark tager igen i år førstepladsen i EU, når det gælder sagsbehandlingstider for civile sager i 1. instans.
5. maj 2015
Retssager og voldgift, Transportret
Tranportør bundet af vilkår i udbudsmateriale, der ikke var indeholdt i transportaftalen
Et dansk selskab var at betragte som kontraherende transportør til en transport, der var kontraheret af selskabets tjekkiske søsterselskab. Sø- […]
28. apr 2015
Retssager og voldgift
Landsretten burde have taget stilling til sagsomkostninger
Højesteret har hjemvist en sag til Østre Landsret, idet landsretten i en ankesag ikke tog stilling til sagsomkostningerne for byretten.
22. apr 2015
Finansiering og bankret, Retssager og voldgift
Sø- og Handelsretten frikender dansk bank for manipulation
Et portugisisk investeringsselskab skal anerkende, at en dansk bank ikke har handlet manipulerende. Det har Sø- og Handelsretten afgjort.
16. apr 2015
Retssager og voldgift
Højesteret omgør Vestre Landsrets kendelse om elektronisk stævning
Højesteret omgjorde Vestre Landsrets kendelse og fandt, at en stævning sendt på mail til byretten havde fristafbrydende virkning, selvom originalen […]
15. apr 2015
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Sagsøger afskåret fra at genoptage sag, selvom sagsøgte fastholdt modkrav
Sagsøger havde lagt sag an vedrørende et hovedkrav i byretten, hvor sagsøgte rejste et modkrav. Efter sagsøgeren besluttede sig for […]
9. apr 2015
Retssager og voldgift
Editionsreglerne går ikke forud for reglerne i retsplejelovens kap. 57a
Bevissikring under civil sag ikke udelukket efter retsplejelovens regler om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder mv.
5. apr 2015
Retssager og voldgift, Transportret
Ikke dansk værneting: Transportør blev anset som Agent for the Carrier
Sø- og Handelsretten afviste en påstand om værneting i Danmark, da transportøren ikke havde afgivet transportløfte overfor ladningsejeren. I stedet […]
25. mar 2015
Øvrige, Retssager og voldgift
Retsforbehold og planlægning i familien
Sager om fx skilsmisse, børn og ægtefællebidrag på tværs af landegrænser kan foregå efter samme regler som i resten af […]
16. mar 2015
Retssager og voldgift
Udtalelser fra fagmænd skulle ikke afblændes
Bilag med faglige udtalelser fra skønsmænd, der var indhentet efter, der blev anlagt sag, skulle ikke afblændes. Selvom udtalelserne ikke […]
27. feb 2015
Retssager og voldgift
Ny domsforordning - de væsentligste ændringer
Danmark har nu gennemført de seneste ændringer i Domsforordningen (også kaldet Bruxelles I-forordningen). Ændringerne vedrører blandt andet forordningens anerkendelse af […]
26. feb 2015
Retssager og voldgift
Principiel højesteretssag om forældelse af erstatningskrav
Højesteret afsagde den 10. februar 2015 dom i en principiel sag om, hvorvidt forældelsesfristen for et erstatningskrav rejst af en […]
25. feb 2015
E-handel og markedsføring, Immaterielret, IT- og telekommunikation, Retssager og voldgift
Nu kan du anlægge sag i ethvert EU-land, hvor en hjemmeside er tilgængelig
EU-Domstolen afsagde den 22. januar 2015 dom i sagen Pez Hejduk v EnergieAgentur, NRW GmbH (sag C-441/13). Her slog EU-Domstolen […]
28. jan 2015
Retssager og voldgift, Skatte- og afgiftsret
Kæreskrift kunne ikke anses for ankestævning
Højesteret fandt ikke grundlag for at anse et kæreskrift som en ankestævning i en sag, hvor appellanten anmodede landsretten om […]
15. jan 2015
Øvrige, Retssager og voldgift
Nu bliver det lettere at kommunikere elektronisk med domstolene
Pr. 1. januar 2015 blev kravet om, at alle processkrifter skal forsynes med original underskrift, ophævet, hvilket betyder, at processkrifter […]
8. nov 2014
Øvrige, Retssager og voldgift
Ny database over domme
Regeringen har i årets finanslovsforslag sat 14,9 mio. kr. af til en database, der skal give offentligheden adgang til tusindvis […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.