Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Energi og forsyning
27. nov 2019
Energi og forsyning
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
Lovforslaget om ændring af gældsinddrivelses- og skatteindberetningsloven blev fremsat 15. november og vil give kommunale forsyningsselskaber mulighed for at vælge […]
14. nov 2019
Energi og forsyning
Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fremsatte 23. oktober 2019 et lovforslag, der vil ændre reglerne om støtteordninger for biogasanlæg. […]
13. sep 2019
Energi og forsyning, Offentlig ret
Forsynings­tilsynet præciserer sine muligheder for tilsyns­indgreb
Forsyningstilsynet præciserer, hvilke indgreb de kan foretage, når de energivirksomheder, der er under tilsynets kontrol, har eller ser ud til […]
31. jul 2019
Energi og forsyning
Ny dom på varmeområdet om kravene for ud­trædelses­godtgørelse
Ny dom fra Østre Landsret ændrer praksis for, hvornår et varmeselskab kan kræve udtrædelsesgodtgørelse.
16. apr 2019
Energi og forsyning
Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget
Højesteret fastslår i dom af 10. april 2019, at Lemvig Varmeværk a.m.b.a var berettiget til at pålægge en række forbrugere […]
5. apr 2019
Energi og forsyning
Ny politisk aftale sætter rammerne for udnyttelse af overskuds­varme
Energiaftalekredsen indgik den 28. marts 2019 en aftale om at fremme brugen af overskudsvarme. Den nye politiske aftale skal danne […]
28. nov 2018
Energi og forsyning
Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger
Der er med et nyt forslag til ændring af varmeforsyningsloven lagt op til, at kommuner fra 1. januar 2019 ikke […]
23. nov 2018
Energi og forsyning
Europa-Parlamentet godkender ny forordning om forvaltning af energiunionen
Tirsdag godkendte Europa-Parlamentet et lovforslag til den såkaldte governance-forordning, som fastsætter forvaltningsrammen for energiunionen. Forordningen skal sikre, at politikker og […]
9. nov 2018
Energi og forsyning
Energistyrelsens udkast til ny projektbekendtgørelse ophæver kraftvarmekrav og brændselsbindinger
Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny projektbekendtgørelse i høring, som ophæver kraftvarmekravet og brændselsbindingerne i mindre decentrale områder […]
12. okt 2018
Energi og forsyning
Ændring af undergrundsloven: Udvidelse af det økonomiske ansvar for afvikling af offshoreanlæg
Regeringens lovprogram for 2018/2019 indeholder et forslag til ændring af undergrundsloven, hvilket betyder en udvidelse af det subsidiære økonomiske ansvar […]
6. okt 2018
Energi og forsyning, Offentlig ret
Forslag til ændring af varme­forsynings­loven og planloven sendt i høring
Energistyrelsen har netop sendt et udkast til lov om ændring af varmeforsyningsloven og planloven i høring. Forslaget indebærer væsentlige ændringer […]
24. aug 2018
Energi og forsyning
Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling
Ny afgørelse fra Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Hjørring Kommunes afgørelse til fornyet behandling ved kommunen, fordi den ikke havde inddraget […]
23. jul 2018
Energi og forsyning
Ny vejledning i samfunds­økonomiske analyser på energiområdet
Energistyrelsen udgav den 6. juli 2018 en opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den beskriver beregningsmetoden og valget af […]
19. jul 2018
Energi og forsyning
Energiklagenævnet ændrer ophævelse af reservation på Skagerrak 4
Energiklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag om Energitilsynets ophævelse af Energinets reservation af kapacitet på eltransmissionsforbindelsen Skagerrak 4 mellem […]
11. jul 2018
Energi og forsyning
Energiaftalen 2018: Massiv satsning på grøn energi
Regeringen og samtlige partier i Folketinget står bag den nye Energiaftale, der fastsætter  Danmarks energipolitik frem mod 2030.
10. jul 2018
Energi og forsyning
8. udbudsrunde i Nordsøen er sat i gang
Energistyrelsen har åbnet for ansøgninger til nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. Interesserede olie- og gasselskaber kan ansøge om andele […]
9. jul 2018
Energi og forsyning
Bredt politisk flertal bag grøn energiaftale
Den 29. juni 2018 indgik regeringen en grøn energiaftale med alle Folketingets partier. Aftalen indeholder ti initiativer, der skal være […]
15. jun 2018
Energi og forsyning
Energitilsynet kræver praksis­ændring hos elnet­selskaber for at sikre uafhængighed
Energitilsynet har i en principiel afgørelse påbudt to elnetselskaber at ændre deres praksis i forbindelse med et lovpligtigt overvågningsprogram, da […]
24. maj 2018
Energi og forsyning
Energiklagenævnet stadfæster Skive Kommunes godkendelse af Skive Fjernvarme A.m.b.a.’s projektforslag
Energiklagenævnet har den 30. april 2018 stadfæstet Skive Kommunes godkendelse af Skive Fjernvarme A.m.b.a.’s projektforslag for etablering af flisfyret kedelcentral […]
8. maj 2018
Energi og forsyning
Regeringsudspil: Energien skal være grønnere og billigere
Regeringen har netop fremlagt et nyt energiudspil med en målsætning om mindst 50% vedvarende energi i 2030 samt billigere energi […]
31. jan 2018
Energi og forsyning
Forsynings­virksomheder stiftet som I/S eller AMBA skal ændre registrering af selskabsform
Virksomheder inden for varme-, vand-, og elforsyningslovgivningen organiseret som I/S eller AMBA har tidligere været undtaget fra registreringspligten hos Erhvervsstyrelsen. […]
29. dec 2017
Energi og forsyning
Nyt administrationsgrundlag for skærpede krav for netvirksomheders særskilte identitet
Ved lov nr. 662 af 8. juni 2017 blev der stillet krav om en klar og tydelig adskillelse af navn […]
7. aug 2017
Energi og forsyning
Ny afklaring vedrørende beregning af substitutionspris for varmeleverancer
Energitilsynets sekretariat har i en ny vejledende udtalelse af 4. juli 2017 fastslået, at substitutionsprisen for varmeleverancer skal beregnes ud […]
31. mar 2017
Energi og forsyning
Ny prisloftbekendtgørelse og anmeldelsesbekendtgørelse på vej
Udkast til to nye bekendtgørelser fastsætter regler om det prisloft, som affaldsforbrændingsanlæg er underlagt, når de producerer og leverer opvarmet […]
22. feb 2017
Energi og forsyning
Energitilsynet: Nye kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital
Energitilsynet har for nyligt tilkendegivet hvilke forhold, der kan og skal inddrages i skønnet over en rimelig forrentning af indskudskapitalen […]
29. dec 2016
Energi og forsyning
Folketinget vedtager nye regler om tinglysning af pantegæld i ledningsnet
En sampantsætning af ledningsnet mellem flere forbundne faste ejendomme ejet af en erhvervsmæssig udbyder af elektroniske kommunikationsnet og forsyningsnet er […]
21. dec 2016
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kommunen som netoperatør for trækrør i vejen
Må en kommune i en gravetilladelse stille vilkår om, at en ledningsejer skal betale for at lægge sine ledninger i […]
14. dec 2016
Energi og forsyning
Energitilsynets kompetence i priseftervisningssager består, selvom leveringsforholdet er ophørt
En ny afgørelse fra Energitilsynet tager konkret stilling til, om virksomheden Brdr. Hartmann A/S har haft pligt til at anmelde […]
13. dec 2016
Energi og forsyning, Offentlig ret
Substitutionsprisprincippet gælder også for levering af varme i interessentskabsforhold
Ny afgørelse fra Energitilsynet fastslår, at substitutionsprisprincippet også gælder mellem et interessentskab og dets interessenter. Underdækning som følge heraf kan […]
1. nov 2016
Energi og forsyning
Her er konsekvenserne af regeringens forsyningsstrategi - 5
Få Hortens bud på, hvad Danmarks første samlede forsyningsstrategi kommer til at betyde for forsyningerne og kommunerne. I en artikelserie […]
11. okt 2016
Energi og forsyning
Her er konsekvenserne af regeringens forsyningsstrategi - 2
Få Hortens bud på, hvad Danmarks første samlede forsyningsstrategi kommer til at betyde for forsyningerne og kommunerne. I en artikelserie […]
22. jun 2016
Energi og forsyning
Varmeplaners juridiske betydning
Den kommunale varmeplanlægning har eksisteret lige så længe, som Danmark har haft en energipolitik. De senere år er der stillet […]
15. jun 2016
Energi og forsyning
Ny vejledning i 40/60 selskaber i vandsektoren
Hvad skal der til for at realisere det danske vækstpotentiale for spildevandsløsninger? Det sætter Erhvervsstyrelsen fokus på i en ny […]
20. maj 2016
Energi og forsyning, Offentlig ret
Det forbrændingsegnede affald skal måske konkurrenceudsættes
Fredag, den 13. maj offentliggjorde regeringen et udspil om en alternativ finansiering af den såkaldte PSO-udgift. Det skal ske over […]
1. feb 2016
Energi og forsyning
Ophævelse af handels­sanktionerne mod Iran – muligheder og RISICI
Den 16. januar 2016 meddelte Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), at Iran havde opfyldt betingelserne for ophævelse af EU og USA’s […]
28. jan 2016
Energi og forsyning, Offentlig ret
EU-handlingsplan sætter mål for fremtidens affaldshåndtering
Europakommissionen har i december 2015 vedtaget handlingsplanen “Closing the loop – an Action Plan for Circular Economy”. Planen tilsigter bl.a. […]
21. dec 2015
Energi og forsyning
Kommissionen vedtager pakke om cirkulær økonomi
Europakommissionen har den 2. december 2015 vedtaget pakken “Kredsløbet lukkes – En EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi”, der skal lette […]
21. dec 2015
Energi og forsyning
Forslag til ændring af vandsektorloven fremsat
Lovforslag til ændring af vandsektorloven er fremsat den 16. december 2016.
14. sep 2015
Energi og forsyning
Lovforslag om den danske vandsektor sendt i høring
Energistyrelsen har netop sendt et udkast til forslag til lov om ændring af vandsektorloven, vandforsyningsloven, betalingsloven og visse andre love […]
1. sep 2015
Energi og forsyning
Ny udtalelse om inhabilitet for byrådsmedlemmer
Statsforvaltningen har i en ny udtalelse vurderet, at der ikke forelå inhabilitet i en sag om byrådsmedlemmer, der også sad […]
14. jun 2015
Energi og forsyning
Geotermiske projekter: Ny lov om økonomisk ordning er vedtaget
Øget anvendelse af geotermisk energi. Det er formålet med et ny lov, der blev vedtaget den 19. maj 2015. Loven […]
11. jun 2015
Energi og forsyning
Ny lov: Kommuner kan nu tilbyde gratis WIFI til turister
Nu kan kommunerne tilbyde gratis wifi til internationale turister i byrummet, dog kun via hotspots og begrænset til en time […]
2. jun 2015
Energi og forsyning
Samarbejder og fusioner i forsyningssektoren: Rollefordeling - hvem gør hvad i en fusionsproces?
En fusion eller etablering af et forpligtende samarbejde i forsyningssektoren er en omfattende proces, som kræver god tilrettelægning. I denne […]
22. maj 2015
Energi og forsyning
Ændringer af varmeforsyningsloven og byggeloven vedtaget
Netop vedtagne lovændringer af varmeforsyningsloven og byggeloven er med til at skabe større klarhed om de muligheder og begrænsninger, der […]
19. apr 2015
Energi og forsyning
Obligatorisk energisyn i store virksomheder
Store virksomheder i EU skal senest den 5. december 2015 have foretaget et obligatorisk energisyn.
17. feb 2015
Energi og forsyning
Østre Landsret giver Slagelse medhold i stoplov-sag
Østre Landsret har taget Slagelse Kommunes påstand om ugyldighed af Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag til følge. Forsyningssekretariatet frifindes for at […]
16. feb 2015
Energi og forsyning
Høring af udkast til ændring af varmeforsyningsloven og byggeloven
Energistyrelsen har den 6. februar 2015 sendt udkast til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven i høring.
13. feb 2015
Energi og forsyning
Ændringer i støtteordningerne til vedvarende energi
En øvre grænse på 500 kW for pristillæg til elproduktion baseret på vedvarende energi samt en øget adgang til støtte […]
12. feb 2015
Energi og forsyning
Nu kan der søges om forhøjet pristillæg til solceller og husstandsvindmøller
I dag, onsdag den 11. februar 2015, er reglerne om forhøjet støtte til solceller og husstandsvindmøller trådt i kraft.
12. feb 2015
Energi og forsyning
Nyt lovforslag får betydning for efterforskning og indvinding af geotermisk energi
Ændrede regler om forlængelser af geotermitilladelser og skærpede krav til teknisk og finansiel kapacitet. Det er et par af de […]
2. feb 2015
Energi og forsyning
Geotermiske projekter: Nyt lovforslag om økonomisk ordning i høring
Øget anvendelse af geotermisk energi. Det er formålet med et nyt lovforslag i høring, der introducerer en frivillig ordning, der […]
22. jan 2015
Energi og forsyning
Regler om støtte til solcelleanlæg sættes snart i kraft - bekendtgørelser sendt i høring
Energistyrelsen har netop sendt tre bekendtgørelser om reglerne for støtte til solceller og andre vedvarende energianlæg i høring: Bekendtgørelse om […]
23. dec 2014
Energi og forsyning, Offentlig ret
Nye regler på el- og naturgasområdet
Ændrede regler for fakturering og varsling af forbrugere. Det er konsekvensen af to nye bekendtgørelser på el- og naturgasområdet.
20. nov 2014
Energi og forsyning
Foreslåede ændringer i undergrundsloven får indvirkning på geotermitilladelser
Et udkast til lovforslag, der indeholder en række nye bestemmelser med betydning for geotermiske tilladelser, er sendt i høring. Læs […]
5. nov 2014
Energi og forsyning, Offentlig ret
For sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register
Ankenævnet på Energiområdet har den 13. oktober 2014 truffet afgørelse om, at et kraftvarmeværks prisopkrævninger i perioden 2003-2009 var ugyldige, […]
5. nov 2014
Energi og forsyning
Længe ventet afklaring om lovligheden af PSO-systemet
I forbindelse med EU-Kommissionens behandling af regeringens statsstøtteanmeldelser af støtte til solceller og vindkraft, rejste EU-Kommissionen i foråret tvivl om […]
4. nov 2014
Energi og forsyning
Grønland strammer vilkår for olie/gaseftersøgning
Nye tilladelser til efterforskning af olie og gas i Grønland er netop blevet udbudt. Der er dog en række ændringer […]
27. okt 2014
Energi og forsyning
Bekendtgørelse om særbidrag
Den nye bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 17. oktober 2014 (bekendtgørelse nr. 1120 […]
3. okt 2014
Energi og forsyning, Internationale retsforhold
Nyt tillæg til tysk lov om vedvarende energi
Større stabilitet og sikkerhed for vindmølleindustrien i Tyskland. Det er målet med et nyt tillæg til den tyske lov om […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.