Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Insolvens og rekonstruktion
15. jul 2020
Insolvens og rekonstruktion
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
Konkursrådet har den 3. juli 2020 foreslået en række ændringer til de nuværende regler om rekonstruktion, der skal smidiggøre reglerne, […]
8. jul 2020
Insolvens og rekonstruktion
Undgå konkurskarantæne
Med en konkurs følger også kurators vurdering af, om ledelsen har handlet groft uforsvarligt og derfor bør idømmes konkurskarantæne. Læs […]
22. apr 2020
Insolvens og rekonstruktion
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
Ny Højesteretskendelse skaber klarhed om forældelse ved indbringelse for fogedretten af en del af en større fordring. Få her et […]
21. apr 2020
Insolvens og rekonstruktion
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen.
17. apr 2020
Insolvens og rekonstruktion
Inddrivelse for kommunale forsyningsvirksomheder
Kommunale forsyningsvirksomheder har med virkning fra den 1. januar 2020 fået mulighed for at vælge privat inddrivelse af virksomhedens fordringer […]
27. feb 2020
Insolvens og rekonstruktion
Nye kendelser vedrørende personlige rekon­struktioner
Skifteretten har for nylig stadfæstet tvangsakkorder i to rekonstruktioner for personlige skyldnere, der ikke var erhvervsdrivende.
21. feb 2020
Insolvens og rekonstruktion
Kan man få aktindsigt i en konkursbegæring?
Østre Landsret ændrede for nylig en kendelse fra Sø- og Handelsretten, idet landsretten traf afgørelse om, at en kreditor i […]
5. nov 2019
Insolvens og rekonstruktion
Hvornår kan man udskifte kurator?
Sø- og Handelsretten traf 13. september 2019 afgørelse i en sag om, hvorvidt simple, usikrede kreditorer i et konkursbo kunne […]
1. nov 2019
Insolvens og rekonstruktion
Kommissorium til Konkurs­rådet om implementering af EU-direktiv om forebyggende rekonstruktioner
Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om at vurdere de lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser af rekonstruktions- og insolvensdirektivet.
8. okt 2019
Insolvens og rekonstruktion
Støtte­erklæringer – hvornår er de bindende?
Formuleringen af en støtteerklæring bestemmer, om den er bindende for udstederen. En ny dom fra Retten i Næstved, omhandlende FC […]
26. sep 2019
Insolvens og rekonstruktion
Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret
Vestre Landsret afgjorde 5. juli 2019, at en beløbsbegrænset udlægsforretning havde forældelsesafbrydende virkning i forhold til kreditors fulde krav – […]
20. sep 2019
Insolvens og rekonstruktion
Mere om afbrydelse af forældelse af fordringer
Afbrydelse af forældelsesfrister Det fremgår af forældelseslovens § 18, at forældelse afbrydes ved indgivelse af anmodning om udlæg til fogedretten. […]
16. sep 2019
Insolvens og rekonstruktion
Vedtagelse af direktivet om forebyggende rekonstruktion
EU-direktivet, som sætter rammerne for forbyggende rekonstruktion, er formelt vedtaget af Det Europæiske Råd den 6. juni 2019. Hermed blev […]
4. sep 2019
Insolvens og rekonstruktion
Kommunale forsyninger skal kunne inddrive gæld uden om det offentlige
Den 30. august 2019 sendte Skatteministeriet et udkast til lovforslag om ændring af gældsinddrivelses- og skatteindberetningsloven i høring, som bl.a. […]
22. aug 2019
Insolvens og rekonstruktion
Kompensationsbeløb ved inddrivelse af udestående tilgodehavender
Hvad er kompensationsbeløb? Når en betaling er forsinket, har man som kreditor ret til at kræve morarenter og rykkergebyrer af […]
2. aug 2019
Insolvens og rekonstruktion
Vestre Landsret: Forældelse afbrudt for hele fordringen
I en principiel kendelse af 5. juli 2019 har Vestre Landsret afgjort, hvorvidt der ved indlevering af en udlægsanmodning, hvori […]
1. aug 2019
Insolvens og rekonstruktion
Kreditorer vandt omstødelses­sag om et konkurs­krav, kurator havde opgivet
Ny dom illustrerer, at et konkursbos kreditorer har mulighed for at anlægge en omstødelsessag, og at domstolene foretager en konkret […]
21. jul 2019
Insolvens og rekonstruktion
Forældelsesfrister og afbrydelse af forældelsen
Et ubetalt pengetilgodehavende forældes som hovedregel efter 3 år. Er der er tale om et pengelån i et pengeinstitut, er […]
14. jun 2019
Insolvens og rekonstruktion
Det Europæiske Råd vedtager direktiv om forebyggende rekonstruktion
EU-direktivet om forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling […]
15. apr 2019
Insolvens og rekonstruktion
Ny højesterets­afgørelse i en personlig rekonstruktion
Højesteret har for nylig stadfæstet en tvangsakkord i en rekonstruktion for en personlig skyldner, der ikke var erhvervsdrivende.
8. apr 2019
Insolvens og rekonstruktion
Europa-Parlamentet vedtager direktiv om forebyggende rekon­struktion
Nyt EU-direktiv sætter rammerne for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer […]
1. apr 2019
Insolvens og rekonstruktion
Kreditgiver berettiget til at anmelde restkrav på forbruger­købekontrakt i dødsbo
Vestre Landsret har i ny principiel afgørelse stadfæstet byrettens afgørelse om, at en kreditgiver var berettiget til at anmelde restkrav […]
19. feb 2019
Insolvens og rekonstruktion
Landsretten: "Venligsindet" kreditor havde ikke stemmeret
“Venligsindet” kreditors krav, der var erhvervet fra nærtstående, kunne ikke tillægges stemmeret ved afstemning om rekonstruktionsplan.
8. feb 2019
Insolvens og rekonstruktion
Ny lov garanterer visse lønmodtagere ved konkurs
Ny lovgivning giver en håndsrækning til medarbejdere i den private plejesektor, der kommer i klemme ved deres arbejdsgivers konkurs.
21. jun 2018
Insolvens og rekonstruktion
”Luksusgældssanering” nægtet af Højesteret
Et vedtaget rekonstruktionsforslag, hvor en gæld på ca. kr. 23 mio. blev akkorderet til 1,03%, fandtes næsten udelukkende at ville […]
18. maj 2018
Insolvens og rekonstruktion
Afskediget tillidsmand havde krav mod køberen af virksomheden
Højesteret har med sin afgørelse af 17. oktober 2017 (U 2018.471 H) tilføjet endnu et element til den mosaik af […]
10. apr 2018
Insolvens og rekonstruktion
Nyere landsrets­afgørelser forkaster "luksus­gældssaneringer"
Østre Landsret har i to afgørelser for nylig nægtet personlige skyldnere rekonstruktion under henvisning til, at tvangsakkordforslaget stod i modsætning […]
6. apr 2018
Insolvens og rekonstruktion
Højesteret godkender fleksible aftaler for sikkerheds­stillelse til konkursboer
Forud for anlæg af en retssag havde et konkursbo og en kreditor indgået aftale om betaling af sikkerhedsstillelse til retssagen. […]
4. apr 2018
Insolvens og rekonstruktion
Højesterets­afgørelse afviser fortrins­stilling for et konkurs­krav
Højesteret pålagde ved dom af 8. november 2017 en kommune til at betale knap 1,8 mio. kr. til et konkursbo, […]
22. mar 2018
Insolvens og rekonstruktion
Nye lovregler om pant i betalingsrettigheder
Den 15. marts vedtog Folketinget en ændring af lov om landbrugsstøtte, hvor der er indført nye regler om pant i […]
12. feb 2018
Insolvens og rekonstruktion
Kreditors finansiering af omstødelsessager
Højesteret har fornyeligt afgjort, at en kreditor må stille sikkerhed for omkostningerne ved en omstødelsessag mod at få del i […]
15. nov 2017
Ansættelses- og arbejdsret, Insolvens og rekonstruktion
Erhververen af en konkursramt virksomhed hæftede for en opsagt og fritstillet tillidsrepræsentant
Nyere dom fra Højesteret understreger vigtigheden af, at en køber af en (konkursramt) virksomhed sikrer sig indblik i allerede opsagte […]
25. okt 2017
Insolvens og rekonstruktion
Virksomhedspant i lejerettigheder
Håndteringen af pantsatte aktiver er central i insolvensbehandlingen. Det gælder ikke mindst virksomhedspantsatte aktiver. Få indblik i, hvad der gør […]
30. aug 2017
Insolvens og rekonstruktion
Ingen godtgørelse for uberettiget konkursbegæring
En kreditor kan jf. konkurslovens § 28 blive pålagt at betale erstatning for tab og godtgørelse for tort til skylderen, […]
29. jun 2017
Insolvens og rekonstruktion
Ændring i konkursloven sætter en stopper for "konefinten"
Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64. Den nye lov bidrager med et stærkere værn mod, at skyldner kan […]
19. maj 2017
Insolvens og rekonstruktion
Dom om beskatning af personalesommerhus
Er du ejer af eller direktør i et selskab, så er der en fælde, du skal være opmærksom på, hvis […]
25. apr 2017
Insolvens og rekonstruktion
Pas på forældelse af dit pengekrav
I 2008 blev reglerne om forældelse ændret på flere områder. Blandt andet blev muligheden for at afbryde forældelsesfristen ved at […]
10. apr 2017
Insolvens og rekonstruktion
Når gæld til SKAT og andre kreditorer presser virksomheden
Som de fleste ved, har SKAT i længere tid været bagud med inddrivelsen af statens tilgodehavender. SKAT er dog tydeligvis […]
3. apr 2017
Insolvens og rekonstruktion
Insolvensbetingelsen i konkursloven – Omstødelse af betaling foretaget mere end 2 år før konkursen
Højesteret har ved dom af den 23. marts 2017 (2. afd., sag 266/2015) udtalt sig om insolvensbetingelsen i relation til […]
17. mar 2017
Insolvens og rekonstruktion
EU vil hjælpe flere virksomheder til at overleve
200.000 virksomheder går hvert år konkurs i EU. Nu vil EU-Kommissionen sikre, at flere virksomheder overlever. Derfor har Kommissionen fremsat […]
14. dec 2016
Ansættelses- og arbejdsret, Insolvens og rekonstruktion
Hvem hæfter for medarbejderkrav ved overtagelse fra et konkursbo?
Virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse på overtagelse af aktiver fra et konkursbo. Erhververen af aktiverne blev dømt til at betale godtgørelser for […]
1. dec 2016
Insolvens og rekonstruktion
Tiltrædelse af virksomhedspant
I en tidligere nyhedsartikel omtalte vi dommen, som Østre Landsret afsagde den 7. december 2015 (9. afd. nr. B-1802-14) vedrørende […]
29. sep 2016
Insolvens og rekonstruktion
DELACOUR vinder omstødelsessag i Østre Landsret
Efter konkurslovens § 74 kan betalinger omstødes, hvis de på utilbørlig måde begunstiger en kreditor på de øvriges bekostning.
27. sep 2016
Insolvens og rekonstruktion
Hvornår tiltrædes et virksomheds­pant?
I ”Cimber-sagen” skal Højesteret tage stilling til, hvornår en virksomhedspanthaver træder til sit pant. Dette er ikke nærmere defineret i […]
26. sep 2016
Insolvens og rekonstruktion
Principiel sag i Højesteret om stemmeret i tvangsakkord
Højesteret har i en kendelse af 22. september 2016 (Sag nr. 40/2016) taget stilling til et hidtil omdiskuteret spørgsmål om […]
7. sep 2016
Insolvens og rekonstruktion
Ny principiel dom om kumuleret konkurskarantæne
Den 11. august 2016 idømte Sø- og Handelsretten konkurskarantæne i sammenlagt ni år til en “afviklingsdirektør” for tre selskaber. Afgørelsen […]
6. sep 2016
Insolvens og rekonstruktion
Bankerne går til angreb på konkursadvokaters regninger
Det var overskriften i Jyllands-Posten Erhverv den 1. september. Som konkursadvokater opfatter vi ikke Finansrådets udspil som et angreb, men […]
25. aug 2016
Insolvens og rekonstruktion
DELACOUR vinder sag om tort ved uberettiget konkursbegæring
Efter konkursloven er det blandt andet en betingelse for at erklære en virksomhed konkurs, at virksomheden er insolvent. Til tider […]
15. jun 2016
Insolvens og rekonstruktion
Manglende afvikling på gæld medførte nægtelse af gældssanering
I en netop afsagt kendelse fra Højesteret stadfæstes skifteretten og landsrettens afgørelse om nægtelse af gældssanering i en situation, hvor […]
7. jun 2016
Insolvens og rekonstruktion
Kurator ansvarlig for omkostninger ved retssag
Kuratorer i konkursboer anlægger fra tid til anden retssager på vegne af konkursboet. Hvis konkursboet taber en sådan sag, bliver […]
19. maj 2016
Insolvens og rekonstruktion
Nylige domme mv. omhandlende insolvensret
Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskri- velse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med […]
15. maj 2016
Insolvens og rekonstruktion
Andelsboligforeningen Duegården kan gå konkurs
Gennem de seneste år har det været omdiskuteret, om andelsboligforeninger har retlig interesse i at blive erklæret konkurs. Det har […]
21. apr 2016
Insolvens og rekonstruktion
Insolvensbetingelsen i konkursloven - Gældstung skyldner var ikke insolvent
Østre Landsret har ved afgørelse fra 17. december 2015 (16. afd. nr. B-769-13) udtalt sig om insolvensbetingelsen i konkurslovens omstødelsesregler.
18. apr 2016
Insolvens og rekonstruktion
Hvornår sker der tiltrædelse af virksomhedspant?
Østre Landsret afsagde den 7. december 2015 (9. afd. nr. B-1802-14) en afgørelse, som bidrager til fortolkning af spørgsmålet om, […]
29. feb 2016
Insolvens og rekonstruktion
Konkursbo var berettiget til at konkursregulere opsigelsesvarsler, bonus og godtgørelse
Konkursbo var berettiget til at konkursregulere opsigelsesvarsler fra 6 til 3 måneder i overensstemmelse med funktionærloven samt bonus og godtgørelse.
26. feb 2016
Insolvens og rekonstruktion
Rekonstruktion som ”gældssanering”
I en helt ny afgørelse er det endnu engang slået fast, at rekonstruktionsreglerne kan anvendes som et alternativ til reglerne […]
23. nov 2015
Insolvens og rekonstruktion
Vedtaget lovforslag om ændring af gældsinddrivelsesloven efter SKAT's problemer med EFI
Ny lovændring standser forældelse på fordringer til inddrivelse hos skat i tre år.
21. okt 2015
Insolvens og rekonstruktion
Konkurskarantæne
Den 1. januar 2014 trådte reglerne om konkurskarantæne i kraft. Reglerne har til formål at begrænse muligheden for ”konkursrytteri”. Det […]
25. sep 2015
Insolvens og rekonstruktion
Tvangsopløsning af selskaber
Hvert år bliver et større antal kapitalselskaber tvangsopløst på baggrund af anmodning fra Erhvervsstyrelsen. Her kan du læse nærmere om, […]
29. maj 2015
Insolvens og rekonstruktion
Insolvens & Rekonstruktion
Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion kan […]
21. maj 2015
Insolvens og rekonstruktion
Ny betænkning om ansattes retsstilling under insolvensbehandling
Konkursrådet har netop afgivet betænkning om ansattes retsstilling under insolvensbehandling (betænkning nr. 1555). Denne indeholder en række forslag til ændringer […]
19. apr 2015
Insolvens og rekonstruktion
Ny betænkning om nye regler om ansattes løn ved konkurs
Konkursrådets har udarbejdet en ny betænkning indeholdende bl.a. en forenkling af konkursreglerne og styrkelse af ansattes mulighed for at få […]
16. apr 2015
Insolvens og rekonstruktion, Øvrige
Direktør pålagt konkurs-karantæne i tre år
Sø og Handelsrettens skifteafdeling har i en ny kendelse pålagt en direktør for en IT virksomhed konkurskarantæne på 3 år. […]
8. apr 2015
Insolvens og rekonstruktion
Lovliggørelse af kommunale solcelleanlæg
Mange kommuner har i de senere år opført solcelleanlæg, f.eks. på kommunale bygninger. Baggrunden er typisk et ønske om at […]
27. mar 2015
Insolvens og rekonstruktion
Tillidsmandens vurdering af fast ejendom afgørende for fastsættelse af kreditorernes stemmeret
Afstemningsreglerne i anmeldte rekonstruktioner giver ofte anledning til tvister, navnlig når kreditorernes krav er delvist pantsikret.
25. mar 2015
Insolvens og rekonstruktion
Hovederne ruller i konkurskarantæne-sagerne
Siden reglerne om konkurskarantæne trådte i kraft den 1. januar 2014, har Sø- og Handelsrettens skifteret afsagt kendelse i omkring […]
13. mar 2015
Insolvens og rekonstruktion
Panthaver får nu også indflydelse på, hvem der skal være kurator
Vestre Landsret har afsagt en kendelse, der giver panthaver ret til at vælge kurator i et konkursbo, hvor alle aktiver […]
5. feb 2015
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Hvis entreprenøren går konkurs
De seneste år har store konkurser kastet en skygge over entreprenørbranchen. Når entreprenøren går konkurs, står bygherren ofte i en […]
29. okt 2014
Insolvens og rekonstruktion
Må et aktieselskab foretage udbytteudlodning under en igangværende momskontrol?
Vestre Landsret har ved dom af 7. oktober 2014 fastslået, at det var uforsvarligt at træffe afgørelse om udlodning af […]
27. okt 2014
Insolvens og rekonstruktion
Forældelse af krav på udestående selskabsindskud
Ifølge en dom afsagt af Retten i Lyngby den 30. september 2014 begynder fristen for forældelse af ikke indbetalt selskabsindskud […]
23. okt 2014
Insolvens og rekonstruktion
Skulle Amagerbanken have indgivet egenbegæring om konkurs tidligere?
Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling har den 13. august 2014 afsagt dom i en erstatningssag anlagt af en aktieinvestor i Amagerbanken […]
19. okt 2014
Insolvens og rekonstruktion
Er en skyldner insolvent i Danmark, hvis han har en formue i Schweiz?
Østre Landsret har i en kendelse af 26. juni 2014 fastslået, at der ved insolvensvurderingen i henhold til konkurslovens § […]
9. okt 2014
Insolvens og rekonstruktion
Var bank erstatningsansvarlig pga. udbetaling af livsforsikringsbeløb til fallent?
Københavns Byret fastslog ved dom af 15. juli 2014, at en bank var erstatningsansvarlig i forbindelse med en større kontant […]
4. okt 2014
Insolvens og rekonstruktion
Var advokat medvirkende til selvfinansiering og derved erstatningsansvarlig for 17,5 mio.?
Sagens omstændigheder Sagen vedrørte en større ejendomskoncern, hvor et koncernselskab købte et target-selskab (Europolitan Finance ApS), som alene ejede én […]
2. okt 2014
Insolvens og rekonstruktion
Konkursrytteren må sadle om
Sø- og Handelsrettens skifteafdeling afsagde den første kendelse om konkurskarantæne i juli 2014. For konkursrytteren betyder det, at han nu […]
24. sep 2014
Insolvens og rekonstruktion
Momsfradrag for tab på debitorer
SKAT ændrer praksis vedrørende regulering af tab på fordringer over 3.000 kr. SKAT har netop offentliggjort et styresignal, hvori det præciseres, […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.