Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Miljøret
2. dec 2019
Miljøret
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Den nye gødskningslov trådte i kraft i foråret 2019. Den viderefører i vidt omfang de tidligere regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsregnskabet […]
30. okt 2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Den 3. oktober 2019 fremsatte miljøministeren et forslag til ændring af vandforsyningsloven. Forslaget har nær sammenhæng med den supplerende vejledning […]
28. maj 2019
Miljøret, Transportret
Nyt tiltag mod skrald i havet
EU har vedtaget et nyt direktiv, der har til formål at mindske skibes incitament til at smide skrald i havet […]
3. apr 2019
Miljøret
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Den nye vejledning er rettet mod de boringsnære beskyttelsesområder, hvor beskyttelse mod forurening/pesticider er særlig vigtigt, da afværgeforanstaltninger i disse […]
20. mar 2019
Miljøret
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Miljøstyrelsen har den 19. februar 2019 sendt et udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring. Formålet med den […]
8. jan 2019
Miljøret
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til rækkevidden af sølovens § 183, stk. 4, om en reders objektive ansvar ved […]
12. dec 2018
Miljøret
Forslag til ny gødskningslov – ekstra admini­strativ byrde for landbrugs­sektoren?
I november sendte Landbrugsstyrelsen et forslag til en ny gødskningslov i høring. Vi giver her et overblik over nogle af […]
30. maj 2018
Miljøret
Nyttiggørelse af jord i en krydsild af tilladelseskrav
Det høje aktivitetsniveau i bygge-og anlægssektoren har skabt et stort behov for at håndtere overskudsjord fra bygge-og anlægsarbejderne. Ofte er […]
7. maj 2018
Miljøret
Ny EU-dom om betydningen af beskyttelsesforanstaltninger ved screening under EU’s habitatdirektiv
Præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af EU’s habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, der pålægger medlemsstaterne i EU en række forpligtelser og […]
13. apr 2018
Miljøret
Kommunes tilladelse til udlægning af 850 tons lettere forurenet jord godkendelsespligtigt
En kommune havde meddelt § 19-tilladelse til udlægning af lettere forurenet jord langs skrænt og rabat på en 110 meter […]
12. apr 2018
Miljøret
Principiel afgørelse om Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for præjudiciel forelæggelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en sag om miljøgodkendelse af havbrug truffet en principiel afgørelse om nævnets mulighed for forelæggelse […]
10. apr 2018
Miljøret
Udkast til vejledning om miljøvurderingloven vedr. planer og programmer sendt i høring
Efter at Danmark i 2017 fik en ny miljøvurderingslov, der samler reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete […]
22. mar 2018
Miljøret
Ny lovændring skal sikre en mere effektiv proces i kystbeskyttelsessager
Efter endt høringsfrist har regeringen fremsat lovforslag til ændring af kystbeskyttelsesloven. Lovændringen vil medføre en ændring i beslutningskompetencen for meddelelse af […]
23. feb 2018
Miljøret
Miljøstyrelsens Miljøgodkendelser skal også overholde kommuneplanen
Hvis en myndighed agter at meddele en tilladelse i strid med kommuneplanen, er det et krav, at de særlige grunde […]
19. feb 2018
Miljøret
Reparation og forhøjelse af støjvold var ikke nyttiggørelse af jord
Ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver en kommunes meddelelse af miljøgodkendelse til reparation og forhøjelse af støjvold, hvor kommunen […]
18. jan 2018
Miljøret, Øvrige
En miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen skal også overholde kommuneplanen
Ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelse om  miljøgodkendelse til etablering af en dampgenvidingsenhed på en virksomhed i […]
4. okt 2017
Miljøret, Offentlig ret
Spildevands­­­komiteens skrift 31 hjælper kommuner til at fastsætte serviceniveau ved over­svømmelser
Tiltagende klimamæssige udfordringer er kommet for at blive, hvilket øger kommunernes behov for at kunne fastsætte serviceniveauet for områder eller […]
6. jul 2017
Miljøret, Offentlig ret
Ankestyrelsen fastslår lovlig drift af kommunale genbrugsbutikker
På baggrund af en klage fra Dansk Industri har Ankestyrelsen nu vurderet, at det er lovligt for kommuner og kommunale […]
4. jul 2017
Miljøret
Ny vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen sendt i høring
Et udkast til vejledning om den nye miljøaktivitetesbekendtgørelsen er sendt i høring. Vejledningen  skal sikre rammerne for bekendtgørelsens anvendelsesområde.
4. jul 2017
Miljøret
Udkast til ny miljøtilsynsplan sendt i høring
Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en miljøtilsynsplan for 2017-2021 i høring. Den fireårige plan fokuserer på miljøledelse, forurening af […]
19. jun 2017
Miljøret, Offentlig ret
Afgørelse i sag om vedligeholdelse af privat vandløb under offentlig vej
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en overraskende afgørelse lagt vægt på vandløbslovens regler om bredejers vedligeholdelsespligt, ved vurderingen af, om […]
21. feb 2017
Forsikring og erstatning, Miljøret
Regreskrav var ikke forældet i olieforureningssag
Der er for nylig afsagt kendelse i en olieforureningssag, hvor et forsikringsselskab anlagde sag mod et monteringsselskab med krav om betaling […]
14. feb 2017
Miljøret
Landsretsdom: miljøgodkendelse var i strid med kommuneplan
Landsretten fastslog den 6. februar 2017, at en kommunes miljøgodkendelse om at udvide en skydningsbane var ugyldig, da der ikke […]
29. sep 2016
Miljøret, Offentlig ret
Ny husdyrregulering sendt i høring
Hovedformålet med den foreslåede nye husdyrregulering er at skabe større fleksibilitet i produktionen, kortere sagsbehandlingstider og mere frihed til den […]
28. sep 2016
Miljøret
Ny risikovurderingsmodel for jordforurening – konsekvenser for oprensningskrav?
Risikovurderingsmodellen JAGG udkommer i en ny version 2.1. Modellen vil endvidere blive erstattet af en ny model: GrundRisk. Ændringerne i […]
23. jun 2016
Miljøret
Virksomheder med høj grad af miljøledelse begår færre lovovertrædelser
I en analyse foretaget af NIRAS A/S for Miljøstyrelsen påvises sammenhæng mellem virksomheders niveau af miljøledelse og graden af regeloverholdelse.
21. jun 2016
Miljøret
Natur- og Miljøklagenævnet ressortomlægges til Erhvervs- og Vækstministeriet
I forbindelse med oprettelsen af Nævnenes Hus i Viborg har regeringen ved kongelig resolution besluttet at ressortomlægge Natur- og Miljøklagenævnet […]
3. jun 2016
Miljøret, Offentlig ret
Tangeværkets fortsatte drift er ikke omfattet af VVM-reglerne
Miljø- og Naturklagenævnet har den 25. maj 2016 afgjort, at en tilladelse til vandindvinding, med henblik på videreførelse af Tangeværket […]
8. mar 2016
Miljøret
Energistyrelsen forlænger fristen for indsendelse af energisynsrapport
Energisynsloven pålægger større virksomheder at udarbejde en såkaldt energisynsrapport for virksomhedernes energiforbrug. Hensigten er at fremme energibesparelser. Fristen for at […]
18. jan 2016
Miljøret
Begrænsede muligheder for affaldsregulering af elektronik
På trods af at vi i de nordiske lande hvert år risikerer at eksportere en stor mængde elektronikaffald forklædt som […]
7. jan 2016
Miljøret
Skelsættende afgørelse om konsekvenser af miljømålsætning i statslige vandplaner
Miljømål i ét vandløb hindrede rørlægning af et andet ikke-miljømålsat vandløb. I en sag om rørlægning af vandløb fik grundejeren […]
27. nov 2015
Miljøret
Regeringens principper til at modvirke overimplementering
Regeringen har netop offentliggjort fem principper, der skal være styrende for det danske EU-implementeringsudvalgs arbejde i at forhindre, at Danmark […]
10. okt 2015
Miljøret
Ulovligt anlagte søer er også beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
En grundejer skulle reetablere to søer, han havde fjernet, selvom søerne var blevet ulovligt anlagt. Beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3 […]
6. okt 2015
Miljøret
Nyt lovforslag om at indføre en tværgående lov om miljøvurdering
En tværgående generel lov, som både indeholder reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og reglerne om miljøvurdering af konkrete […]
21. sep 2015
EU-ret, Miljøret
Ny udtalelse fra EU-domstolen om konkrete konsekvenser af miljømål efter vandrammedirektivet
Enkeltprojekter skal afvises, hvis de vurderes at forringe et vandområdes tilstand. Det fastslår en ny udtalelse fra EU-Domstolen. Medlemsstaternes miljømål […]
2. jul 2015
Miljøret
Ny landsretsdom viser igen den restriktive administration af strandbeskyttelseslinjen
Lovligt opgravede planter på en grund inden for strandbeskyttelseslinjen, kan ikke lovligt genplantes på samme grund 2,5 år senere uden […]
2. jun 2015
Miljøret, Offentlig ret
Afslag på dispensation til bebyggelser, der var opført i strid med fredning
Afslag på dispensation til at bibeholde en række til- og ombygninger på en fredet ejendom, da fredningen forbød yderligere bebyggelse […]
29. maj 2015
Miljøret
Overtrædelse af randzonelovens dyrkningsforbud i randzonerne ned til vandløb kunne ikke straffes
De mange usikkerheder ved randzoneloven fra 2012, fejl i kortmaterialer, manglende tilregnelse og uklare definitioner af, hvilke områder der egentligt […]
26. maj 2015
Miljøret
Højesterets dom i Vintapperrampe-sagen: Vejdirektoratet fik medhold
En tinglyst deklaration om ledningsanlæg betyder ikke i sig selv, at gæsteprincippet er fraveget. Det afhænger af deklarationens nærmere indhold, […]
18. maj 2015
Miljøret
Vedtaget: Lov om digital anmeldeordning for forurenende virksomheder
Enklere og hurtigere godkendelses- og tilladelsesproces. Det er formålet med et netop vedtaget lovforslag. Ændringsloven indfører et digitalt system, som […]
14. apr 2015
Miljøret, Offentlig ret
Strandbeskyttelseslinjen: Retablering i strandbeskyttelseslinjen
Det var uden betydning for dispensationsvurderingen, at krav om fysisk retablering ville medføre retablering til et forhold, der var ulovligt, […]
18. mar 2015
Miljøret
Kommuner kan nu fremme alsidigheden i boligsammensætningen
Større alsidighed i boligsammensætningen. Det er hensigten med en ændring af planloven, der trådte i kraft den 5. marts 2015. […]
17. mar 2015
Miljøret
Restriktiv administration af strandbeskyttelseslinjen
Trods meddelt byggetilladelse havde en ejer pligt til at fjerne en del af et plankeværk og en flisebelagt terrasse, der […]
16. feb 2015
Miljøret
Lovforslag om digital anmeldeordning for forurenende virksomheder
Det skal være enklere og hurtigere for forurenende virksomheder at opnå godkendelser og tilladelser på miljøområdet. Det er formålet med […]
10. feb 2015
Miljøret
Strandbeskyttelseslinjen: Byggetilladelse var utilstrækkelig
En ejer har selv ansvaret for at undersøge, om et byggeri er lovligt. Det har Vestre Landsret vurderet, hvilket betyder, […]
30. jan 2015
Miljøret
Virksomheder får nu mulighed for at genbruge emballage
Efter en ændring i affaldsbekendtgørelsen får virksomheder nu mulighed for at tilbagetage emballage fra egne produkter og dermed genbruge materialerne. […]
19. jan 2015
Miljøret
Påbud om oprensning af forurenet jord ugyldigt
Det kan være vanskeligt at håndtere forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 33. Det viser en dom fra Retten i […]
7. jan 2015
Miljøret
Forurening og oprensningskrav
Omkostninger og oprensningsresultat. Det er de to forhold, der skal vejes op mod hinanden, når Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, om […]
5. jan 2015
Miljøret, Offentlig ret
Strenge krav til habitatkonsekvensvurderinger uddybet
Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet miljøgodkendelsen af Endelave Havbrug. Nævnet fortsætter således sin praksis med at stille strenge krav til […]
21. dec 2014
Miljøret, Transportret
EU klar til at overvåge skibsfartens CO2-udledning
Et incitament til reduktion af CO2-udledningen og energieffektiviserende tiltag. Det er formålet med EU’s aftale om et nyt system, der […]
19. dec 2014
Miljøret, Offentlig ret
Afslag på lovliggørende dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen
Retten i Holbæk har opretholdt Natur- og Miljøklagenævnets afslag på dispensation til bevarelse af to skure, der var udvidet inden […]
11. dec 2014
Miljøret, Offentlig ret
Behandling af anmeldelse af kommunale behandlingsanlæg
Miljøstyrelsen er klar til at behandle sagerne fra kommunale behandlingsanlæg, der ønsker at fortsætte arbejdet med erhvervsaffald. Læs hvilke principper, […]
9. dec 2014
Miljøret, Offentlig ret
Den Danske Naturfond: Lovforslag i førstebehandling
Lettere adgang til natur og forbedring af vandmiljøet. Det er formålene med Den Danske Naturfond, der nu er udformet lovforslag […]
4. dec 2014
Miljøret, Øvrige
Landbrug og fødevarer
Indhold af artiklen: Danmark taber slaget om 750 mio. kroner i braklægningsstøtte Udenlandsk arbejdskraft Lovforslag liberaliserer lov om landbrugsejendomme yderligere […]
5. nov 2014
Miljøret, Offentlig ret
Gennemgang af planloven: En barriere for vækst og udvikling?
Vækst i kommunerne og fortsat beskyttelse af natur og miljø. Det er formålet med en gennemgang af planloven, som Kommunernes […]
21. okt 2014
Miljøret
Miljøoplysninger kunne undtages fra aktindsigt
Der er sædvanligvis vid adgang til aktindsigt i miljøoplysninger efter miljøoplysningsloven. Folketingets Ombudsmand fandt imidlertid i en konkret sag ikke […]
19. okt 2014
Miljøret
Hørte flytningen af Kystdirektoratet under begrebet ”miljøoplysninger”?
Folketingets Ombudsmand har i en ny udtalelse lagt til grund, at oplysningerne om flytningen af Kystdirektoratet er miljøoplysninger omfattet af […]
18. okt 2014
Miljøret
Ingen tvivl om miljøoplysningdirektivets gyldighed
EU-Domstolen har i en kendelse af 8. maj 2014 slået fast, at miljøoplysningsdirektivet skal fortolkes i overensstemmelse med den primære […]
18. okt 2014
Miljøret, Stats- og forvaltningsret
Hvad er omfattet af miljøoplysningsloven?
Oplysninger om MRSA-smitte, og oplysninger om ressortomlægningen af Kystdirektoratet, hører ifølge ombudsmanden under betegnelsen miljøoplysninger. Ombudsmanden har i to nyere […]
17. okt 2014
Miljøret, Stats- og forvaltningsret
Fortrolighed eller aktindsigt efter miljøoplysningsloven?
Ombudsmanden har i en ny udtalelse forholdt sig til spørgsmålet om aktindsigt efter miljøoplysningsloven i tilfælde af, at de pågældende […]
16. okt 2014
Miljøret
Hvornår er der tale om en kompensationsforanstaltning?
EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at en foranstaltning, der udligner en negativ påvirkning af en naturtype i et […]
13. okt 2014
Miljøret
Nyt VVM-direktiv
Med vedtagelse af det nye VVM-direktiv (direktiv 2014/52/EU) er der taget tiltag for at forbedre kvaliteten af VVM-redegørelser, forøge sammenhængen […]
8. okt 2014
Miljøret
Nye internationale regler for brug af flydende naturgas
Reglerne skal øge forbruget af miljøvenlige brændstoffer og samtidig styrke sikkerheden. Flydende naturgas (LNG) og miljøvenligt brændstof får en større […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.