Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Forsikring og erstatning
28. maj 2020
Forsikring og erstatning
Kaskoforsikring dækkede forlis af båd
I en sag mellem bådejer og forsikringsselskab, skulle retten tage stilling til, hvorvidt manglende overholdelse af de betingelser, der var […]
4. maj 2020
Forsikring og erstatning
Bech-Bruun vinder principiel sag om selvforsikring for DSB i alle tre instanser
Højesteret gav den 29. april 2020 DSB medhold i det principielle spørgsmål om, at DSB ikke skal anses for at […]
20. mar 2020
COVID-19, Forsikring og erstatning
COVID-19 – Kompensation på vej til de små selvstændige og nu også freelancere
Corona-pandemien fortsætter med at hærge det danske samfund med enorme konsekvenser til følge for danske virksomheder. Folketingets partier blevet enige […]
20. mar 2020
COVID-19, Forsikring og erstatning
Konkursloven kan være en positiv bidragsyder til virksomhedernes likviditetsudfordringer
Konkurslovens regler om rekonstruktion kan vise sig at være en kærkommen følgesvend for de virksomheder, som måtte blive alt for […]
19. mar 2020
Forsikring og erstatning
TVC Advokatfirma vinder principiel sag om tort i Højesteret
Det kan kort om sagen BS-33797/2019-HJR oplyses, at ”tys-tys-kilden” tilbage i 2008-2009 overgav nogle kreditkortoplysninger om diverse kendisser til ugebladet […]
18. mar 2020
COVID-19, Forsikring og erstatning
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab og tabte indtægter og statens kompensationsordning til arrangører
Udbruddet af coronavirus (COVID-19) medfører en række udfordringer for danske virksomheder, der må tilpasse deres aktiviteter efter den ekstraordinære situation. […]
17. feb 2020
Forsikring og erstatning
Højesteret klarlægger regler om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer
En ny kendelse fra Højesteret udgør et betydeligt bidrag til reglerne om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer. Det fastlægges, at en […]
4. feb 2020
Forsikring og erstatning
Spiludbyder frifundet for erstatnings­krav
Højesteret har frifundet en spiludbyder for et erstatningskrav fremsat af en spiller, der gjorde gældende, at spiludbyderen burde have stoppet […]
31. jan 2020
Forsikring og erstatning
Endeligt godkendt: Hvad betyder Brexit-aftalen for forsikringsbranchen i Danmark?
Den 22. oktober 2019 fik Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, flertal i det britiske parlament for sin udtrædelsesaftale. Udtrædelsesaftalens exitdato var […]
4. dec 2019
Forsikring og erstatning
Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab
Højesteret har i en kendelse af 7. november 2019 taget stilling til spørgsmålet om rækkevidden af forældelseslovens § 21, stk. […]
3. dec 2019
Forsikring og erstatning
Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib
Ved losning af et bulkskib i Kolding Havn forvoldte en kran to flænger i en af skibets ballasttanke, hvorefter vand […]
10. okt 2019
Forsikring og erstatning
Implementering af udbudt kontrakt før meddelelse om tildeling var i strid med udbudsreglerne
I en kendelse af den 25. september 2019 har Klagenævnet for Udbud slået fast, at det var i strid med […]
9. okt 2019
Forsikring og erstatning
Vilkår om arbejdsgivers indtrædelsesret var ikke gældende efter fratrædelse
Et pensionsselskab var i henhold til en firmapensionsaftale ikke forpligtet til at udbetale ydelser for erhvervsevnetab til efterfølgende arbejdsgivere, som […]
13. sep 2019
Forsikring og erstatning
Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!
Skader forvoldt af små robotter såsom robotgræsslåmaskiner, rengøringsrobotter, lagerrobotter mv. er almindeligvis ikke omfattet af ansvarsforsikringer, da de undtager motordrevne […]
9. sep 2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav
Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en […]
3. sep 2019
Forsikring og erstatning
Proceserklæring afgivet under hovedforhandling var også bindende under ankesag
Et forsikringsselskab havde under en byretssag anmodet skadelidte om at opgøre sit tab efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser. Skadelidte efterkom opfordringen, […]
9. jul 2019
Forsikring og erstatning
Amager­bankens tidligere ledelse skal betale million­erstatning
 Østre Landsret har 26. juni 2019 afsagt dom i ankesagen mod den tidligere bestyrelse i Amagerbanken. Her blev 8 ud […]
1. jul 2019
Forsikring og erstatning
Advokat frifundet i ansvarssag
En byret frifandt den 19. juni 2019 en advokat i en sag, der var anlagt af en tidligere klient. Selvom […]
24. jun 2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse
Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om en skadevoldende fragtførers anmeldelse til sit forsikringsselskab var tilstrækkelig til […]
24. jun 2019
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning
Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling
Den 1. juli 2019 træder ændringen af lov om forsikringsformidling i kraft. Det medfører, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fremover skal […]
1. maj 2019
Forsikring og erstatning
Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede
Dagrofa ApS havde gennem forsikringsmægleren Marsh tegnet en transportforsikring hos If Skadeforsikring, der skulle sikre varer mod blandt andet tyveri […]
15. apr 2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid
Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da […]
1. apr 2019
Forsikring og erstatning
EU-Domstolen: Erstatnings­ansvar følger den økonomiske aktivitet
I en ny dom fra EU-Domstolen om et finsk kartel har Domstolen gjort det klart, at ansvaret for at overtræde […]
26. mar 2019
Forsikring og erstatning
Bech-Bruun vinder principiel sag om selvforsikring for DSB
Østre Landsret har givet DSB medhold i et principielt spørgsmål om, hvorvidt DSB skal anses for at være selvforsikrer i […]
19. mar 2019
Forsikring og erstatning
No deal-Brexit: Forslag til bekendtgørelse sikrer, at britiske forsikringsselskaber kan drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark (run off)
Britiske forsikringsselskaber vil ikke længere have tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Danmark eller resten af EU, hvis Storbritannien udtræder […]
7. feb 2019
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet
Højesteret har afsagt kendelse i en sag, der handler om adgangen til syn og skøn ved speciallægeundersøgelse i en arbejdsskadesag. […]
5. feb 2019
Forsikring og erstatning
Ny lov om forsikringsformidling – har du husket at genregistrere dig?
Den nye lov om forsikringsformidling, der implementerer forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), trådte i kraft den 1. oktober 2018. Loven er relevant for […]
30. jan 2019
Forsikring og erstatning
Nyt lovforslag fjerner tvivl om accessorisk forsikringsformidling
I kølvandet på den nye lov om forsikringsformidling har Finanstilsynet den 2. januar 2018 sendt et nyt lovforslag i høring. […]
28. jan 2019
Forsikring og erstatning
Er det mandatsvig eller i øvrigt ansvarspådragende, når bestyrelsen tildeler sig selv honorar?
Det er pt. fremme i medierne, at bestyrelsesmedlemmer i et par energiforsyningsselskaber er politianmeldt for at have tildelt sig bestyrelseshonorar […]
25. jan 2019
Forsikring og erstatning
Krav på erstatning fra forsikringsselskab for senfølger af ulykke var ikke forældet
Højesteret har for nyligt taget stilling til anvendelsesområdet for forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, i en sag om erstatning og […]
22. jan 2019
Forsikring og erstatning
Eneanpartshaver vinder sag mod bank med bistand fra TVC
I sagen skulle Københavns Byret tage stilling til, om en bank havde handlet ansvarspådragende ved overførslen af kr. 4.750.000 fra […]
21. jan 2019
Forsikring og erstatning
Krav på erstatning fra forsikringsselskab for senfølger af ulykke var ikke forældet
Højesteret har for nyligt taget stilling til anvendelsesområdet for forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, i en sag om erstatning og […]
17. jan 2019
Forsikring og erstatning
Ny dom fra Østre Landsret om en kommunes ansvar som grundejer for glatførebekæmpelse på fortov
Dommen fremhæver sondringen mellem en kommunes ansvar som henholdsvis vejmyndighed og grundejer. Det tydeliggøres, at en kommunes ansvar for glatførebekæmpelse […]
14. dec 2018
Forsikring og erstatning
Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for medarbejderens skade ved firmaets julefrokost
Vestre Landsret afsagde den 28. maj 2018 dom i en sag om arbejdsgiverens erstatningsansvar for en skade, som medarbejderen pådrog […]
11. dec 2018
Forsikring og erstatning, Transportret
Shippingfirma var formidler og ikke transportør
I en sag mellem handelsfirmaet SAM Partner A/S og shippingfirmaet Dachser Denmark A/S var Dachser ikke erstatningsansvarlig for det tab […]
10. okt 2018
Forsikring og erstatning
Forsikrings- og gen­forsikrings­formidlere skal nu have whistle­blower-ordninger
En ny lov gør det obligatorisk for forsikringsformidlere og genforsikringsformidlere at etablere whistleblower-ordninger.
2. okt 2018
Forsikring og erstatning
Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD): Nye regler om tilladelse og registrering til at formidle forsikringsprodukter
Den 1. oktober 2018 træder den nye lov om forsikringsformidling og tilhørende bekendtgørelser i kraft. Den nye lov implementerer IDD […]
7. sep 2018
Forsikring og erstatning
Mulige ændringer til produkt­ansvars­direktivet på vej
EU-Kommissionen har lagt op til en mulig revision af direktivet om produktansvar. Det indebærer bl.a. en opdatering af centrale begreber […]
4. sep 2018
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en tidligere Højesteretsdom fra 2006
19. jul 2018
Forsikring og erstatning
Nylig afgørelse fra Norges Høyesterett om værneting ved direkte krav mod skadevolders P&I forsikring
Den norske Høyesterett har den 9. maj 2018 truffet en interessant afgørelse om værneting ved en skibskollision mellem internationale parter […]
15. jun 2018
Forsikring og erstatning
Ny afgørelse fra Vestre Landsret ændrer intet for vurderingen af kommuners erstatningsansvar
Afgørelsen fra Vestre Landsret er af flere medier blevet udlagt således, at den ændrer på vurderingen af kommunernes erstatningsansvar i […]
31. maj 2018
Forsikring og erstatning
Højesteret: Forsikrings­­aftale­loven fandt ikke anvendelse på skadelidtes krav
Højesteret har ved dom af 29. maj 2018 fastslået, at selv om et ansvarsforsikringsselskab i henhold til en forsikringsaftale hæfter […]
14. mar 2018
Forsikring og erstatning
Ny afgørelse: Forsikringsmæglervirksomheders levering af data til forsikringsselskaber mod honorering
Finanstilsynet har den 26. januar 2018 afsagt en afgørelse, der fastlægger præmisserne og muligheden for løbende samarbejde mellem forsikringsmæglervirksomheder og […]
27. feb 2018
Forsikring og erstatning
Hvem er begunstiget i dine pensioner og livsforsikringer?
Med et testamente i hånden har du klarlagt, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du en dag går bort. […]
21. feb 2018
Forsikring og erstatning
Forsikringsselskab var forpligtet til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Landsretten har den 9. februar 2018 givet skadelidte medhold i, at skadelidte var berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Sagen […]
13. feb 2018
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ledelse og ejere var erstatningsansvarlige for betaling af sagsomkostninger i sag tabt af datterselskab.
Et hollandsk moderselskab, som var eneejer og leder af et datterselskab, var erstatningsansvarlig for sagsomkostninger i en sag, som datterselskabet […]
7. feb 2018
Forsikring og erstatning, Øvrige
Selskabs ejer og ledelse var ansvarlig for sagsomkostninger
Højesteret har netop fastslået, at et selskabs ejer og ledelse var ansvarlig for sagsomkostningerne i en retssag, fordi de havde […]
6. feb 2018
Forsikring og erstatning
Højesteret sætter grænser for forældelse i forsikringsansvarsloven
I en sag vedrørende Vordingborg Kommunes regreskrav for udbetalte sygedagpenge mod Tryg Forsikring A/S, fandt Højesteret, at reglen om forældelse […]
30. jan 2018
Forsikring og erstatning
Sådan forholder regressøger sig, når skadevolder ikke kan betale
Der findes ofte andre muligheder end de gængse, når vi med regresøjne kigger efter et sted at finde krukken med […]
29. jan 2018
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Genskin fra glaseret tag overskred den naboretlige tålegrænse
Det sker ikke så ofte, at sager om den naboretlige tålegrænse når helt til Højesteret. Men i en medieomtalt sag […]
23. jan 2018
Forsikring og erstatning
Højesteret: Bestyrelse erstatnings­ansvarlig for videreførelse af retssag
Højesteret har ved dom af 19. januar 2018 stadfæstet, at bestyrelsen i et selskab er erstatningsansvarlig for beslutningen om at […]
23. jan 2018
Forsikring og erstatning
Ny lov om forsikrings­formidling
Tirsdag den 16. januar 2018 vedtog Folketinget en ny forsikringsformidlingslov, som væsentligt ændrer og omskriver den eksisterende forsikringsformidlingslov. Den nye […]
10. jan 2018
Forsikring og erstatning
EU-Kommissionen foreslår ny anvendelsesdato for Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD)
EU-Kommissionen foreslog den 20. december 2017 at udskyde anvendelsesdatoen for IDD og tilknyttede retsakter fra den 23. februar 2018 til […]
9. jan 2018
Forsikring og erstatning
Høring om ændrede regler for forsikrings­selskabers outsourcing
Finanstilsynet sendte i efteråret et forslag til en ændring af outsourcing-bekendtgørelsen i høring. Ændringerne implementerer særlige regler for de såkaldte […]
17. nov 2017
Forsikring og erstatning
Ikke erstatningsansvarlig for bortkomst af transporteret gods i containere
Ingen af to sagsøgte vognmandsvirksomheder var erstatningsansvarlige for bortkomsten af transporteret gods i containere i en trailer, der af den […]
1. nov 2017
Forsikring og erstatning
Værnetingsaftale i forsikringsaftale var ikke bindende for skadelidte
En værnetingsaftale mellem skadevolder og forsikringsgiver var efter Domsforordningen ikke bindende for en skadelidt, som efter national ret havde hjemmel […]
25. okt 2017
Forsikring og erstatning
Ny dom fra Vestre Landsret om fejlskrift i udbetalingsoversigt til pensionskunde
Ifølge ny dom fra Vestre Landsret af den 10. oktober 2017 var et pensionsselskab ikke bundet af en fejlskrift i […]
12. okt 2017
Forsikring og erstatning
Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD): Fremsættelse af forslag til ny lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeren har i dag fremsat forslag til en ny lov om forsikringsformidling (lovforslag L 8) i Folketinget. Formålet med lovforslaget […]
6. okt 2017
Forsikring og erstatning
Øget samarbejde mellem de nordiske lande på konkurrence­området
De nordiske lande har netop indgået en ny samarbejdsaftale på konkurrenceområdet. Aftalen indebærer blandt andet videre mulighed for informationsudveksling og […]
6. okt 2017
Forsikring og erstatning
EU-Domstolen fastslår princippet for beregning af kompensation af flypassagerer for aflysning eller forsinkelse
EU-Domstolen afsagde den 7. september 2017 dom i en præjudiciel sag om fortolkningen af begrebet ”distance” i henhold til forordningen […]
5. okt 2017
Forsikring og erstatning
Skade på skibsmotorer forårsaget af integreret smøresystem var ikke produktansvar
Højesteret afsagde den 13. september 2017 dom i en principiel sag om sondringen mellem det køberetlige mangelsansvar og produktansvaret. Højesteret […]
4. okt 2017
Forsikring og erstatning
Mangel- eller produktansvar?
For en skadelidt kan der være store fordele ved at kunne påberåbe sig produktansvarsreglerne frem for mangelreglerne. Anvendelse af produktansvarsreglerne […]
28. sep 2017
Forsikring og erstatning, Transportret
Ny afgørelse fra EU-Domstolen om værneting ved direkte krav fra skadelidte mod skadevolders ansvars­forsikring
EU-Domstolen har for nylig truffet afgørelse i en sag om værneting ved direkte krav. Sagen vedrørte en skade forårsaget af […]
18. sep 2017
Forsikring og erstatning
Kondiløber vinder principiel sag om knæskade i Højesteret
Højesteret har i en principiel dom givet en kondiløber medhold i, at en knæskade under en løbetur var dækket af […]
15. sep 2017
Forsikring og erstatning
Transportør var ansvarlig for temperaturskade på et parti sushirejer
Transportøren APL indgik en aftale med det danske selskab Planet Pride om transport af flere partier af sushirejer. Rejerne skulle […]
12. sep 2017
Forsikring og erstatning
Hvem har ansvaret, når banken krakker?
I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi […]
14. aug 2017
Forsikring og erstatning
Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD): Kommissionen offentliggør udkast til delegerede retsakter
Kommissionen har udsendt to udkast til delegerede forordninger under IDD til offentlig høring. Forordningerne vedrører produkttilsyn og forsikringsbaserede investeringsprodukter. Høringsfristen […]
1. aug 2017
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Klienten har som udgangspunkt ansvaret for rigtigheden af de faktuelle oplysninger givet til rådgiver
Vestre Landsret fastslår i ny dom, at revisor, som var repræsenteret af TVC Advokatfirma, ikke havde handlet ansvarspådragende ved at […]
13. jul 2017
Forsikring og erstatning
Nye regler om syn og skøn
Den 1. juli 2017 trådte de nye regler om syn og skøn i retssager i kraft. Læs her om de […]
12. jul 2017
Forsikring og erstatning
Landsretten stadfæster afgørelse om forældelse af krav i rådgivningssag
Landsretten stadfæstede i juni 2017 en dom fra byretten, hvorefter et krav mod rådgiver var forældet.
30. jun 2017
Forsikring og erstatning
Forsikringsdistributionsdirektivet: Forslag til ny forsikringsformidlingslov i offentlig høring
Finanstilsynet har sendt forslag til en ny lov om forsikringsformidling i offentlig høring. Det kommende lovforslag, der forventes fremsat i […]
19. jun 2017
Forsikring og erstatning
Forsikringsdistributionsdirektivet – er din virksomhed godt i gang?
Implementeringen af forsikringsdistributionsdirektivet (IDD) er med vedtagelsen af lovforslag L 156 begyndt, og reglerne fra IDD forventes at være endeligt […]
14. jun 2017
Forsikring og erstatning
Fjernvarmeværk var erstatningsansvarlig for forurenet slam
En nylig afgørelse fra Højesteret stadfæstede by- og landsrettens dom om, at et fjernvarmeværk var objektivt ansvarlig for, at fjernvarmeværkets […]
8. jun 2017
Forsikring og erstatning
SAS frifundet i principiel sag om økonomisk kompensation til forsinkede flypassagerer
Højesteret afsagde den 2. juni 2017 dom i en principiel sag, hvor en række flypassagerer krævede kompensation, fordi de på […]
8. jun 2017
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning
Nye hvidvaskreglers betydning for livsforsikringer
Den 26. juni 2017 træder en ny lov om hvidvask i kraft. Pensions- og livsforsikringsselskaber er omfattet af hvidvaskloven og […]
1. jun 2017
Forsikring og erstatning
Østre Landsret: Groft uagtsomt at efterlade gods ubevogtet
Det var groft uagtsomt af en transportør at efterlade gods i en presenningtrailer på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads. Det […]
27. apr 2017
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skjulte videooptagelser førte ikke til nedsættelse af erhvervsevnertab
Højesteret har afsagt dom om, hvorvidt et forsikringsselskabs videooptagelser af en skadelidt kunne danne grundlag for, at Ankestyrelsen nedsatte skadelidtes […]
27. apr 2017
Forsikring og erstatning
Implementeringen af Forsikringsdistributionsdirektivet
Det nye forsikringsdistributionsdirektiv, Insurance Distribution Directive (IDD), skal implementeres i Danmark senest den 23. februar 2018. Implementeringsrådet har for nyligt […]
27. mar 2017
Forsikring og erstatning
Risikoen for et parti tørklæder var overgået til køberen
Et dansk selskab kunne ikke få erstatning for et parti tørklæder, der var blevet beskadiget efter overgivelse til selvstændig fragtfører […]
14. mar 2017
Forsikring og erstatning
Kommune erstatningsansvarlig for at handle uden hjemmel i byggesag
Vestre Landsret har fastslået, at en kommune handlede uden hjemmel ved at meddele standsningspåbud og ved efterfølgende at afslå en […]
7. mar 2017
Forsikring og erstatning
Forsikrings­selskabs regreskrav i forbindelse med 12 år gammel olie­forurening var ikke forældet
Højesteret fandt i en sag om forældelse, at et forsikringsselskabs regreskrav mod skadevolder og dennes ansvarsforsikringsselskab vedrørende en 12 år […]
21. feb 2017
Forsikring og erstatning, Miljøret
Regreskrav var ikke forældet i olieforureningssag
Der er for nylig afsagt kendelse i en olieforureningssag, hvor et forsikringsselskab anlagde sag mod et monteringsselskab med krav om betaling […]
15. feb 2017
Forsikring og erstatning
Kommune erstatningsansvarlig ved salg af byggegrunde
Retten i Odense har i et gruppesøgsmål, der blev behandlet af tre dommere, givet en række private købere af grunde […]
14. feb 2017
Forsikring og erstatning, Transportret
Kontraherende fragtfører var ansvarlig for selvstændig virkende medhjælper
Danske Fragtmænd blev som kontraherende transportør kendt erstatningsansvarlig for beskadigelse af et parti økologisk rørsukker. Skaden skete under transporten, som […]
12. feb 2017
Forsikring og erstatning, Transportret
Transportør var erstatningsansvarlig for væltet kabeludlægningstårn
Et kabeludlægningstårn væltede i Kalundborg Havn som følge af chaufførens uagtsomhed. Chaufføren var formelt ansat i Kranexpressen, der var hyret […]
31. jan 2017
Forsikring og erstatning
Rekordhøj erstatning til entreprenør for bygherrens udbudsfejl
En ny dom har tilkendt entreprenøren en erstatning for mistet dækningsbidrag sva-rende til rekordhøje 17,6 procent af entreprisesummen efter, at […]
23. jan 2017
Forsikring og erstatning
Naboer kunne rejse naboretligt krav mod tidligere ejer af naboejendom
Østre Landsret har fastslået, at naboer ikke var afskåret fra at rejse erstatningskrav mod et selskab, der havde projekteret og […]
21. dec 2016
Forsikring og erstatning
Bygherre var erstatningsansvarlig for skader på ældre naboejendom
Vestre Landsret har fastslået, at en bygherre handlede uagtsomt ved ikke at have håndteret naboejendommen på særlig skønsom måde i […]
28. nov 2016
Forsikring og erstatning
Entreprenør var erstatningsansvarlig for beskadigelse af kabel under gravearbejde
Vestre Landsret har fastslået, at en entreprenør handlede ansvarspådragende, da et kabel blev beskadiget i forbindelse med et gravearbejde. Entreprenøren […]
17. nov 2016
Forsikring og erstatning
Forældelsesfrist løber fra beslutning om tvangsanbringelse
En mor søgte godtgørelse efter byretten havde tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse om tvangsfjernelse af hendes barn. Landsretten fandt, at forældelsesfristen for […]
14. nov 2016
Forsikring og erstatning
Region var erstatningsansvarlig for sygehusansats personskade
Under et ”elevatorkursus” på et sygehus stødte en portør hovedet ind mod en lav dørkarm i et spilrum og pådrog […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.