Juridiske links

infobox_info_icon-svg

Retsinformation giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Her kan søges i alle love og regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerier og centrale statslige myndigheder samt i Folketingets dokumenter.

infobox_info_icon-svg

Hos Det Administrative bibliotek kan søges i deres samling af betænkninger. Der kan bl.a. søges på betænkningens nummer, ord fra betænkningens titel samt udgivelsesår.

infobox_info_icon-svg

EUs juridiske database med adgang til gældende lovgivning, EU-tidende, traktater, internationale aftaler, retspraksis mv.

infobox_info_icon-svg

En central kilde til det danske lovforberedende arbejde.

infobox_info_icon-svg

På Folketingstidende findes referaterne af møderne i Folketingssalen, lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, forslag til vedtagelse, redegørelser, aktstykker m.v.

infobox_info_icon-svg

Lovtidende er det bindende medie for offentliggørelse af love, kongelige anordninger og ministerielle bekendtgørelser. Lovtidende udkommer i 3 afdelinger: A, B og C. I Lovtidende A optages alle de love, anordninger og bekendtgørelser, som skal kundgøres i Lovtidende, og som ikke optages i Lovtidende B. I Lovtidende B optages finanslove, tillægsbevillingslove og normeringslove. Lovtidende C indeholder traktater.

infobox_info_icon-svg

Styrelsens hjemmeside indeholder nyheder, vejledninger og informationer om konkurrence- og forbrugerforhold, offentlig konkurrence og vandforsyning.

infobox_info_icon-svg

Forbrugerombudsmanden arbejder primært ud fra hensynet til forbrugerne i deres tilsyn med markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Her findes også retningslinjer og vejledninger, som forklarer, hvordan Forbrugerombudsmanden fortolker de love, der hører under institutionens tilsyn.

infobox_info_icon-svg

Klagenævnet behandler klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU’s udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven. På hjemmesiden findes Klagenævnets kendelser.

infobox_info_icon-svg

EU-Oplysningen giver svar på mange faktuelle spørgsmål om EU, forklarer Danmarks medlemsskab i EU samt samler EU-dokumenter.

infobox_info_icon-svg

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser og laver udtalelser om identifikation, placering og omfang af reklamer, samt i sager om sponsorering og produktplacering m.v

infobox_info_icon-svg

Alkoholreklamenævnets opgave er at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark. Herudover findes på hjemmesiden retningslinjerne vedtaget for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

infobox_info_icon-svg

Høringsportalen giver offentligheden én digital indgang til lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv. samt høringssvar.