123 Retssager og voldgift Arkiv - Side 3 af 9 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Retssager og voldgift

21/02/2018

Værneting i Danmark i sag mod hollandsk selskab

Højesteret fandt, at en sag mod et hollandsk selskab var snævert forbundet med en sag mod en dansk virksomhed. Derfor […]
13/02/2018

Ledelse og ejere var erstatningsansvarlige for betaling af sagsomkostninger i sag tabt af datterselskab.

Et hollandsk moderselskab, som var eneejer og leder af et datterselskab, var erstatningsansvarlig for sagsomkostninger i en sag, som datterselskabet […]
07/02/2018

Kendelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres

En afgørelse om sikkerhedsstillelse angår retssagens processuelle rammer, og en tidligere afgørelse om sikkerhedsstillelse kunne derfor omgøres, da der forelå […]
31/08/2017

Nye regler om sagkyndig bevisførelse

Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag om reform af den civile retspleje for at udvide adgangen til at fremlægge sagkyndige […]
31/08/2017

Hvor placeres et tab ved afvikling af valutalån med stop loss-aftale?

Vestre Landsret har fastslået, at en bank ikke var ansvarlig for det tab, som en kunde led som følge af […]
31/08/2017

Ny dom om afgrænsningen for at anke direkte til Højesteret

En sag kan ankes direkte til Højesteret fra Sø- og Handelsretten, hvis sagen er af principiel karakter og har generel […]
30/08/2017

Kan man omgå retsplejelovens regler om sags­omkostninger?

Et selskab med begrænset hæftelse, som oprettes med det ene formål at føre en retssag for et krav, som det […]
29/08/2017

Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen

Den 30. maj 2017 vedtog Folketinget et lovforslag, som blandt andet betyder, at lov om Bruxelles I-forordningen ændres. Med lovændringen […]