Ansættelses- og arbejdsret

08/12/2014

120-dagesreglen: Arbejdsgiver kan afslå tilbud om deltidsarbejde

Det har ingen betydning for beregningen af sygedage, hvis arbejdsgiver afviser medarbejderens ønske om at genoptage arbejdet på deltid.
05/12/2014

Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse

EU-Domstolen udtalte i den såkaldte “Ole Andersen-sag” fra 2010, at den hidtidige fortolkning af funktionærlovens § 2a, stk. 3, hvorefter […]
03/12/2014

Pension, fritvalg og feriefridage omfattet af lønbegreb i erhvervsuddannelsesloven

Højesteret gav en elev medhold i et krav på efterbetaling af pensionsbidrag og indbetalinger til fritvalgslønkonto, da disse var omfattet […]
03/12/2014

Fratrædelsesgodtgørelser under pres

Højesteret har stillet spørgsmål til EU-Domstolen om funktionærlovens forenelighed med EU-retten, og beskæftigelsesministeriet vil fremsætte et lovforslag, der skal forenkle […]
02/12/2014

Ikke bortvisningsgrund at benytte internettet til private formål i arbejdstiden

I en dom af 10. oktober 2014 nåede Vestre Landsret frem til, at en arbejdsgiver uberettiget havde bortvist en medarbejder […]
02/12/2014

Ingen løn i opsigelsesperiode under ulønnet forældreorlov

Højesteret har i en ny dom slået endeligt fast, at en medarbejder, der op-siges under en ulønnet forældreorlov, ikke har […]
27/11/2014

Ny EU-dom: Ikke i strid med deltidsloven at varsle ansat fra deltids- til fuldtidskontrakt

I sagen C-221/13 konkluderede EU-domstolen den 15. oktober 2014, at Direktiv 97/81/EF, der ligger til grund for deltidsloven, ikke er […]
25/11/2014

Fast erhvervsevnetab afvist på baggrund af skjulte videooptagelser

I en dom af 19. november 2014 tilsidesatte Højesteret et af Arbejdsskadestyrelsen skønsmæssigt fastsat erhvervsevnetab på 60 %. Baggrunden herfor […]