Forsynings­virksomhederne i grænseland

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet to nye juridiske vurderinger. Den ene drejer sig om reglerne for indgåelse af forsyningskontrakter under tærskelværdierne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, mens den anden behandler standstill-perioder ved kontrakter tildelt under en kvalifikationsordning. I denne nyhed ser vi nærmere på de nye vurderinger.


Forsyningskontrakter under tærskelværdierne

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at; “for så vidt angår statslige, regionale og lokale myndigheder samt offentligretlige organer, finder udbudslovens afsnit IV og V anvendelse ved vare- og tjenesteydelseskontrakter, mens tilbudsloven finder anvendelse ved bygge- og anlægskontrakter.”

Offentlige virksomheder, og virksomheder som råder over særlige eller eksklusive rettigheder, er derimod ikke omfattet af udbudslovens afsnit IV og V, da de ikke omfattes af udbudslovens definition af ordregivere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at disse virksomheder er forpligtet til at overholde EU-traktaternes principper ved kontrakter med klar grænseoverskridende interesse, hvis “1) den berørte virksomhed er under effektiv kontrol af staten eller af en anden offentlig myndighed, og 2) hvis virksomheden ikke befinder sig i en konkurrencesituation på markedet.”

Det betyder, at en forsyningsvirksomhed, der ønsker at indgå en aftale med en værdi under tærskelværdierne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal have vurderet, om virksomheden (også) måtte opfylde betingelserne for at være et offentligretligt organ efter udbudsloven.


Standstill-perioder ved kontrakter tildelt ved en kvalifikationsordning

Det følger af klagenævnslovens § 3, stk. 1 at ordregivere tidligst kan indgå kontrakter, når en standstill-periode er udløbet. Samtidig er det i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 77 bestemt, at ordregivere ‒ som noget særligt i dette direktiv ‒ kan oprette kvalifikationsordninger til at tildele kontrakter.

Selvom forarbejderne til klagenævnsloven eksplicit fremhæver, at der ikke skal afholdes en standstill-periode efter kvalifikationsordninger, er det (nu) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at “ordregivende enheder skal afholde en standstill-periode for kontrakter indgået på baggrund af en kvalifikationsordning. Dette er tilfældet, selv om det i lovbemærkningerne til håndhævelseslovens [nu klagenævnsloven] § 3, stk. 2, nr. 1, anføres, at undtagelsen gælder i forhold til kvalifikationsordninger, og selv om der alene er henvist til ”udbudsbekendtgørelser” i § 3, stk. 3, nr. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud.”

Læs vurderingen af forsyningskontrakter under tærskelværdierne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs vurderingen af standstill-perioder ved kontrakter tildelt ved en kvalifikationsordning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Læs flere nyheder her
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her