Europa-Kommissionen foreslår screenings­ordning for direkte udenlandske investeringer i EU

Europa-Kommissionen har netop foreslået nye initiativer til screening og sikring af europæiske virksomheder samt væsentlige sociale og økonomiske interesser for at kunne håndtere udefrakommende virksomheders og staters kontrollerende indflydelse over strategiske europæiske interesser.


Baggrund

EU er globalt set et af de meste attraktive områder for udenlandske investeringer, og ifølge tal fra OECD er EU’s medlemsstater blandt de mindst restriktive i forhold til sådanne investeringer. Dette har blandt andet baggrund i EU’s traktater, hvor åbenhed og udsyn i forhold til tredjelandsstater er grundprincipper, der i sidste ende handler om at tiltrække investeringer til gavn for vækst og jobskabelse. Men denne åbenhed gør også, at det på nuværende tidspunkt er relativt let at foretage udenlandske investeringer, der kan risikere at være til skade for centrale europæiske sikkerhedsinteresser.


Nye lovforslag fra Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen har derfor nu forslået en række initiativer for at sikre, at udenlandske investorer i særlige tilfælde ikke opnår kontrol eller indflydelse på:

  • drift eller udbud af kritiske teknologier
  • den europæiske infrastruktur
  • råvarer
  • fortrolige eller følsomme informationer.

For at sikre at disse essentielle interesseområder fortsat vil være kontrollerede af parter inden for EU, har Europa-Kommissionen nu fremsat forslag om følgende initiativer:

  • EU-regler, der giver EU’s medlemsstater mulighed for at screene direkte investeringer af hensyn til sikkerhed eller den offentlige orden (i stil med de vurderinger, der foretages under den nationale konkurrenceretlige fusionskontrol)
  • Samarbejdsmekanisme mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, der skal kunne aktiveres, når en udefrakommende direkte investering kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en medlemsstat
  • En screening, der foretages af Kommissionen, når udefrakommende direkte investeringer kan påvirke projekter eller programmer af interesse for EU til fare for sikkerheden eller den offentlige orden. Herunder projekter inden for forskning, rumfart, transport, energi og tele.

Forslaget lægger op til, at investeringer kan blokeres, hvis de væsentligt kan påvirke ovenstående hensyn, og screeningsordninger lægger sig i tillæg til den kendte konkurrenceretlige fusionskontrol.

Europa-Kommissionens forslag søger derved særligt at forebygge, at investorer, der er statsejede eller kontrollerede af udefrakommende stater gennem investeringer i unionen, ikke får kontrol over eller indflydelse på nogle af de europæiske virksomheder, der er vigtige for EU’s sikkerhed og den offentlige orden.

Den foreslåede screeningsordning svarer i vidt omfang til den undersøgelsesprocedure for udenlandske investeringer, der har eksisteret i en længere årrække i USA under The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). CFIUS-processen er blevet mere og mere relevant, og antallet af CFIUS-undersøgelser nåede rekordhøjder i år 2016 og 2017. CFIUS undersøgte således mere end 170 transaktioner i 2016. Det var det samme år, hvor en akkvisition af en amerikansk virksomhed for første gang blev proaktivt blokeret af en præsidentiel ordre.


Hvad er næste trin?

De tre forslag, der er stillet af Europa-Kommissionen, skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet ved den almindelige EU-retlige lovgivningsprocedure. For at sikre en hurtig beskyttelse af EU-interesser har Kommissionen derfor fremsat yderligere to forslag, som kan igangsættes med det samme:

  • Kommissionen vil nedsætte en koordinationsgruppe bestående af Europa-Kommissionen og repræsentanter fra alle medlemsstater med fokus på indgående udenlandske investeringer. Gruppen skal tage stilling til alle spørgsmål, der falder under området for udenlandske investeringer samt fungere som forum for debat. Gruppen skal identificere de sektorer, der har stor betydning for EU’s interne sikkerhed og orden.
  • Kommissionen vil ultimo 2018 analysere udefrakommende direkte investeringsstrømme i EU med fokus på de strategiske sektorer, herunder energi, rumfart og transport og vigtige aktiver, f.eks. nøgleteknologier, vigtig infrastruktur og følsom data. Der vil være et særligt fokus på investeringer, der ultimativt kommer fra udefrakommende stater.

Læs mere:
Læs mere om Europa-Kommissionens forslag
Se faktaark om Europa-Kommissionens forslag
Læs mere om CFIUS-ordningen

 

Læs flere nyheder her

Artiklen er forfattet af:

 


Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske