Et svageligt postbud med type 1 diabetes var ikke handicappet

Et postbud med type 1 diabetes blev afskediget på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed (svagelighed). Retten i Glostrup frifandt Transportministeriet for en påstand om ugyldighed, subsidiært tilkendelse af rådighedsløn, og fastslog desuden, at den diagnosticerede sukkersyge ikke var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Sagens baggrund
Et postbud, der havde været udlånt fra Transportministeriet til Post Danmark, blev afskediget på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed (svagelighed), efter at sagen havde været forelagt Helbredsnævnet.

Det fremgik bl.a. af lægeerklæringerne, at:

  • den ansatte tjenestemand havde været diagnosticeret med insulinkrævende sukkersyge i 37 år
  • sukkersygen var dysreguleret og kompliceret med øjen-, nyre- og nervekomplikation
  • tilstanden af komplikationerne var stabil og ikke skønnedes aktuelt at påvirke arbejdsevnen væsentligt.

Udover sukkersyge led vedkommende af forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Postbudets argumenter i sagen
Den ansatte gjorde i sagen gældende, at afskedigelsen var i strid med både regler i tjenestemandsloven og forvaltningsloven, idet han bl.a. henviste til en række specifikke forhold omkring udlånsforpligtelsen til Post Danmark.

Han gjorde videre gældende, at der ikke havde været det fornødne grundlag for at indlede en afskedigelsessag efter tjenestemandslovens § 28. Han henviste i den forbindelse til, at de tjenstlige samtaler, der havde været afholdt omkring udførelsen af hans arbejde, ikke havde omhandlet hans sygefravær eller som sådan drejet sig om hans helbredsmæssige tilstand.

Han stillede i øvrigt spørgsmålstegn ved Helbredsnævnets vurdering, idet han gjorde gældende, at vurderingen var i strid med de indhentede lægeerklæringer, og sagen derfor ikke kunne anses for at være tilstrækkeligt oplyst.

Endelig gjorde han gældende, at opsigelsen havde været i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Argumentet var bl.a. at sukkersygen havde været den væsentligste årsag til afskedigelsen, og at sukkersygen måtte betragtes som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Byretten frifandt arbejdsgiveren
Retten i Glostrup frifandt Transportministeriet i det hele.

Om Helbredsnævnets vurdering af at sagsøgeren var helbredsmæssigt utjenstdygtig, konstaterede retten, at nævnet har en lægelig ekspertise og selv afgør, hvornår en sag er godt nok oplyst til, at nævnet kan foretage sin vurdering.

Uanset lægeerklæringernes omtale af type 1 diabetes og den omstændighed, at Helbredsnævnet på grundlag af disse lægeerklæringer vurderede, at vedkommende var helbredsmæssigt uegnet i stillingen som postbud, fandt retten det ikke godtgjort, at sukkersygen havde hindret vedkommende i at deltage fuldt og effektivt i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Sygdommen kunne derfor ikke anses som at handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

En anonymiseret version af dommen kan læses her.

 


Artiklen er forfattet af:

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her