Er konkurrence­retlige tvister omfattede af Apple’s værnetings­aftaler?

Den 5. juli 2018 fremsatte Generaladvokat Wahl sit forslag til afgørelse i en sag mellem Apple og den franske forhandler eBizcuss. Ifølge Wahl er artikel 23 i Bruxelles I-forordningen ikke en hindring for, at generelt formulerede værnetingsklausuler også gælder for tvister om konkurrenceretlige spørgsmål. Spørgsmålet om rette værneting afhænger derimod af, hvor nær forbindelse den konkurrenceretlige tvist har til kontraktforholdet mellem parterne.

Generaladvokat Wahls forslag til afgørelse fremsat den 5. juli 2018 i sag C-595/17, Apple mod MJA som kurator for konkursboet efter eBizcuss.com


Sagen ved de nationale domstole

Det nu konkursramte selskab eBizcuss var tidligere anerkendt af Apple som godkendt forhandler af Apple-produkter i Frankrig. I april 2012 sagsøgte eBizcuss Apple ved de franske domstole med påstand om, at Apple var skyldig i konkurrencebegrænsende adfærd og illoyal konkurrence, fordi virksomheden, siden 2009, havde favoriseret deres eget forhandlernet til skade for eBizcuss. eBizcuss mente, at Apples åbning af egne butikker medførte så stort et tab for de øvrige forhandlere, at der var tale om et misbrug af dominerende stilling.

Apple og eBizcuss havde i deres forhandleraftale vedtaget en værnetingsklausul. Denne generelle klausul betød, at enhver tvist i henhold til aftalen, som eBizcuss ville anlægge sag mod Apple om, skulle anlægges i Irland. Spørgsmålet for de franske domstole var derfor, om denne generelt formulerede værnetingsklausul medførte, at de franske domstole ikke var rette værneting, og at sagen derfor skulle afvises.

Både handelsretten og appeldomstolen i Paris afviste sagen med henvisning til værnetingsaftalen. Kassationsdomstolen og appeldomstolen i Versailles var imidlertid uenige og hjemsendte sagen til prøvelse ved handelsretten i Paris. Kassationsdomstolen og appeldomstolen i Versailles mente, at artikel 23 i Bruxelles I-forordningen (som tillader værnetingsaftaler) skulle fortolkes således, at en værnetingsaftale kun kan tages i betragtning i konkurrenceretlige tvister, når den udtrykkeligt henviser til tvister om ansvar som følge af en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, og at værnetingsaftalen mellem Apple og eBizcuss således var for bredt formuleret til at dække den konkrete tvist.


Generaladvokatens forslag til afgørelse

Kassationsdomstolen forlagde spørgsmålet om fortolkningen af artikel 23 for EU-Domstolen til præjudiciel afgørelse. EU-Domstolen har endnu ikke afgjort sagen, men Generaladvokat Wahl fremsatte den 5. juli 2018 sit forslag til afgørelse i sagen.

Generaladvokat Wahls opfattelse er for det første, at en tvist, som støttes på overtrædelse af reglerne om misbrug af dominerende stilling, ikke udgør en principiel hindring for at anvende en værnetingsaftale på tvisten. Artikel 23 er således ikke i sig selv til hinder for, at en værnetingsklausul kan finde anvendelse.

Generaladvokat Wahl konkluderer for det andet – og væsentligste – at det heller ikke kræver en udtrykkelig henvisning til tvister angående ansvar som følge af en tilsidesættelse af konkurrenceretlige regler, for at en værnetingsaftale finder anvendelse på en sådan tvist.

Når en værnetingsaftale henviser til “tvister i henhold til aftalen”, er det derfor op til de nationale domstole at vurdere, om tvisten har den fornødne sammenhæng med aftalen. For denne vurdering er det dog ikke noget problem, at aftalen ikke udtrykkeligt henviser til at omfatte tvister, der handler om de konkurrenceretlige regler om misbrug af en dominerende stilling.

Hvis EU-Domstolen følger Generaladvokatens forslag, vil de franske domstole således skulle vurdere, om tvisten har en tilstrækkelig nær tilknytning til kontrakten mellem eBizcuss og Apple til, at tvisten er omfattet af værnetingsklausulen. Det vil kræve en konkret vurdering, idet artikel 23 i Bruxelles I-forordningen, ifølge Generaladvokat Wahl, som nævnt ikke i sig selv er til hinder for, at en generelt formuleret værnetingsklausul kan finde anvendelse på konkurrenceretlige tvister.

Læs Generaladvokatens forslag til afgørelse.

 

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af:

 

 


Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske