Dom mod TV2: Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sag om statsstøtte

Viasat (MTG) vinder tre principielle sager over TV2 om statsstøtte. EU-domstolen fastslår, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte i perioden 1995-2002 svarende til ca. 5 mia. kr. Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sagerne. 

TV2 havde i sagen bestridt, at der forelå statsstøtte, hvilket EU-Retten i sin dom fra 2015 var delvist enig med TV2 i. Rettens dom blev anket til EU-Domstolen af Viasat (MTG) og Kommissionen, da man søgte EU-Domstolens ord for, at samtlige 5 mia. kr. udgjorde statsstøtte. Med dagens dom giver EU-Domstolen appellanterne fuldt ud medhold.

Sagerne begyndte med en Kommissionsbeslutning i 2004, og de tre principielle sager markerer derfor den foreløbige afslutning på et 12-årigt sagsforløb ved EU’s instanser. Viasat (MTG) har i sagen været bistået af partner Michael Honoré, der udtaler følgende om sagen:

”Dommen er virkelig glædelig for Viasat (MTG), der har troet nok på sagen til at holde ud igennem et meget langt og ressourcekrævende sagsforløb. Vi ser nu frem til at få genoptaget sagerne for Østre Landsret, hvor omdrejningspunktet vil være TV2’s pligt til at skulle betale 1,75 mia. kroner tilbage til den danske stat samt statens pligt til erstatte det tab på ca. 500 mio. kr., som Viasat (MTG) har lidt i forbindelse med den ulovlige støttetildeling. Med dagens EU-domme er vi kommet betydeligt tættere på en sejr i relation til begge krav”

EU-dommene betyder, at Østre Landsret nu kan fortsætte behandlingen af den retssag, som Viasat (MTG) i 2006 anlagde imod TV2 og den danske stat. Sagen har været suspenderet siden 2006, mens EU-sagerne verserede. Sagen for Østre Landsret vedrører betaling af såkaldte ”ulovlighedsrenter” som følge af, at støtten til TV2 blev udbetalt uden forudgående godkendelse fra EU-Kommissionen – i strid med EU’s procedureregler. Viasat (MTG) har opgjort ulovlighedsrenterne til 1,75 mia. kroner. Derudover har Viasat (MTG) krævet erstatning på ca. 500 mio. kr. plus renter fra den danske stat for det tab, som Viasat har lidt pga den ulovlige støtte tildelt TV2.

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af: