Den nye ferielov – overgangsordningen begynder den 1. januar 2019

Folketinget vedtog i januar 2018 den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Allerede den 1. januar 2019 igangsættes første led i de overgangsordninger, som skal føre frem til samtidighedsferiens ikrafttræden den 1. september 2020. I dette nyhedsbrev belyser vi væsentlige elementer, som virksomhederne skal være opmærksomme på i forbindelse med denne overgangsordning.

Den nye ferielov medfører en række ændringer af det nuværende danske feriesystem. Lovændringen har til formål at forenkle og modernisere feriesystemet, og loven introducerer som det væsentligste en overgang fra forskudt ferie til samtidighedsferie.


Overgangsperiode og indefrysning – hvad nu?

Med henblik på at sikre, at overgangen mellem det nuværende og det nye feriesystem sker så smidigt som muligt, og for at undgå, at lønmodtagere i forbindelse med overgangen til den nye ferielov både kan afholde ferie efter de nuværende og de kommende regler, indføres en overgangsordning. De første dele af overgangsordningen træder i kraft den 1. januar 2019.


Første led i overgangsordningen:

Overgangsordningen indebærer i første omgang, at lønmodtagere i en forkortet optjeningsperiode, som løber fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, optjener ferie i overensstemmelse med de nuværende regler i den gældende ferielov. Lønmodtagerne skal afholde den ferie, som de optjener i den forkortede optjeningsperiode, fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020.

Virksomhederne har ingen særlige forpligtelser i forbindelse med ikrafttrædelsen af første led i overgangsperioden og den forkortede optjeningsperiode. For medarbejdere, der holder ferie med løn, afholdes ferien som sædvanligt, og for medarbejdere, der holder ferie med feriegodtgørelse eller anden feriekortordning, skal de optjente feriepenge indbetales til FerieKonto eller tilsvarende feriekortordning på sædvanlig vis.


Andet led i overgangsordningen:

Det næste skridt i overgangsordningen træder i kraft den 1. september 2019 og varer til den 31. august 2020. I denne periode skal al ferie, der optjenes af lønmodtagerne, uanset om de sæd-vanligvis afholder ferie med løn eller modtager feriegodtgørelse, ”indefryses”.

Som led i overgangsordningen er der til dette formål oprettet en særlig fond, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” (”Fonden”), der skal forvalte og administrere de indefrosne feriemidler.


Tredje led i overgangsordningen:

Når indefrysningsperioden er afsluttet, skal virksomhederne med skæringsdato den 31. august 2020 opgøre de tilgodehavende feriemidler for hver enkelt lønmodtager. Opgørelsen af de indefrosne feriemidler skal være tilendebragt senest den 31. december 2020, hvor virksomhederne har frist for den endelige indberetning af de indefrosne feriemidler til Fonden.

Forud for indberetningsfristen den 31. december 2020 skal arbejdsgivere foretage et valg mellem enten at indbetale de opgjorte feriemidler til Fonden, eller at beholde feriemidlerne indtil betalingerne forfalder. Hvis arbejdsgiveren vælger at beholde feriemidlerne, skal der ske en årlig indeksering, som fastsættes af Fonden. De indefrosne feriemidler kommer først til udbetaling for den enkelte lønmodtager, når denne forlader arbejdsmarkedet, fx ved pensionering.

For så vidt angår lønmodtagere, som er fratrådt deres stilling i indefrysningsperioden, skal virksomhederne indbetale de optjente – og indefrosne – feriemidler til FerieKonto eller den relevante ferieordning. Virksomhederne vil derfor i relation til disse lønmodtagere ikke være forpligtet til at foretage indberetning eller indbetaling til Fonden.

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af:

 


 

Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske