123 Bird & Bird, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Bird & Bird

14/11/2019

Hensynet til patienternes sundhed opretholder kontrakt, som ellers skulle erklæres for uden virkning

Klagenævnet for Udbud har ved sin kendelse af 11. oktober 2019 bl.a. taget stilling til anvendelsen af inspirationslister med produktnavne […]
13/11/2019

Ny Højesteretsdom vedrørende modregningsadgang for manglende sygedagpengerefusion

Ifølge Højesteret kunne arbejdsgiveren i den konkrete sag ikke modregne manglende sygedagpengerefusion i en sygemeldt medarbejders løn, idet medarbejderen ikke […]
04/11/2019

Nye krav til cybersikkerhed i staten – få et overblik her

Som led i den nationale informationssikkerhedsstrategi har styregruppen for cyber- og informationssikkerhed bestående af repræsentanter for en række ministerier besluttet, […]
29/10/2019

Hypotetisk beregningseksempel kunne ikke tilsidesætte forskelsmodellen

Klagenævnet for Udbud har i den seneste sag om Digital Post fastslået, at et rent hypotetisk beregningseksempel ikke kunne tilsidesætte […]
15/10/2019

Forslag til whistleblower-direktiv vedtaget af EU-Parlamentet

I april 2019 vedtog Europa-Parlamentet et nyt whistleblower-direktiv, som – når endelig godkendt af Ministerrådet – vil indebære, at arbejdsgivere […]
08/10/2019

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Østre Landsret har truffet afgørelse vedrørende denne sondring

Medarbejder kunne ikke betragtes som lønmodtager i funktionærlovens forstand og havde derfor ikke krav på løn i en opsigelsesperiode, godtgørelse […]
07/10/2019

Aftale om forlænget opsigelsesvarsel ugyldig

Selvom funktionærens opsigelsesvarsel var forlænget med to måneder, vurderede Vestre Landsret ved dom af 28. juni 2019, at en funktionær […]
26/09/2019

Fortolkninger om forsyningsvirksomhedsdirektivet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort to juridiske vurderinger om reglerne for forsyningskontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier og pligten til at afholde […]