Ankestyrelsen: Ny udtalelse om kommunal deltagelse i foreninger

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 16. maj 2019 gjort det klart, at det ikke er muligt for kommuner at deltage i en forening, der ikke udelukkende varetager lovlige kommunale aktiviteter. Det gælder, uanset om foreningen kun består af kommuner, eller om der også er private deltagere, og det gør ingen forskel, om kommunens deltagelse økonomisk er adskilt fra de aktiviteter, som kommunen ikke selv kan varetage.

I sin udtalelse har Ankestyrelsen taget stilling til to kommuners deltagelse i to foreninger, som ud over lovlige kommunale aktiviteter også ønsker at varetage aktiviteter af kommerciel karakter.

Da spørgsmålet om kommunal deltagelse i foreninger ikke er reguleret ved lov, skal det vurderes efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Kommunal deltagelse i foreninger er ikke udelukket efter kommunalfuldmagtsreglerne, men er underlagt visse begrænsninger.


Tidligere udtalelse om Brugerklubben SBSYS

I 2017 udtalte Ankestyrelsen, at det var ulovligt for kommuner at deltage i it-brugerklubben SBSYS, der er organiseret som en forening. Begrundelsen var, at foreningen også varetog opgaver med salg af licenser til ikke-medlemmer, og at Ankestyrelsen ikke anså salg af licenser til ikke-medlemmerne for en lovlig kommunal opgave.

Læs mere i vores nyhed om afgørelsen her: Ankestyrelsen: It-brugerklubben SBSYS må ikke sælge licenser til private

Der kunne efter SBSYS-udtalelsen sættes spørgsmålstegn ved, om begrænsningen for kommuners deltagelse i foreninger også gjaldt for foreninger, der har private aktører som medlemmer, og for foreninger, hvor de kommunale medlemmer ikke økonomisk har noget at gøre med de aktiviteter, der ikke er lovlige kommunale opgaver.


Ny udtalelse giver klart svar

I sin nye udtalelse af 16. maj 2019 har Ankestyrelsen vurderet netop disse to forhold.

Ankestyrelsen fastslår, at det ikke har betydning for en kommunes deltagelse i en forening, der også varetager ikke lovlige kommunale opgaver f.eks. i form af indtægtsdækket virksomhed, at foreningen også har private aktører som medlemmer.

Derudover slår styrelsen endvidere fast, at det ikke gør en forskel, hvis den enkelte kommunes deltagelse holdes økonomisk adskilt fra de aktiviteter, som kommunen ikke selv kan varetage. Det blev i den forbindelse bemærket, at Ankestyrelsen ikke har kunnet finde holdepunkter i praksis eller i litteraturen for lovligheden af sådan en løsning inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne.

På baggrund af Ankestyrelsens nye udtalelse ligger det herefter fast, at det afgørende for kommuners deltagelse i en forening er, om foreningen udelukkende varetager lovlige kommunale opgaver eller ej.

Ankestyrelsens praksis indebærer, at en del kommuner bør gennemgå deres foreningsmedlemskaber for at vurdere, om kommunens medlemskab af f.eks. lokale erhvervs- eller kulturforeninger er i overensstemmelse med Ankestyrelsens fortolkning af kommunalfuldmagtsreglerne.


Vil du vide mere?

Læs hele udtalelsen fra Ankestyrelsen her: Udtalelse om kommuners deltagelse i foreninger

 

 

Artiklen er forfattet af: